NORMATIVA NORMATIVA

ESTATUTS

Els actuals Estatuts del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona van ser aprovats el maig de 2008, adaptats als preceptes de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals.

 

CODI DE CONDUCTA

 

CODI ÈTIC I PROTOCOLS DE COMPLIANCE


CODI DE DEONTOLOGIA

Entre les principals funcions dels col·legis professionals es troba la de vetllar pel Codi Deontològic, garantint que l'exercici de la professió s'està duent a terme seguint els criteris ètics i de qualitat establerts en cada cas. A continuació podeu consultar el dels farmacèutics: Codi de Deontologia de la Professió Farmacèutica

 

REGLAMENTS

 

LLEIS DE COL·LEGIS PROFESSIONALS

 

LLEIS QUE REGULEN L'EXERCICI

GRAVACIÓ DE TRUCADES: AVÍS LEGAL [+]

 

PROJECTE DE DISPOSICIONS NORMATIVES

 

CODI DE TIPUS DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL APLICABLE AL TRACTAMENT DE DADES DE L'OFICINA DE FARMÀCIA

 

PLA D'IGUALTAT 

 

PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ, DETECCIÓ I ACTUACIÓ DAVANT DE SITUACIONS DE L'ASSETJANEMT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE, D'ORIENTACIÓ