Coordinadors i delegats

La xarxa de coordinadors i delegats és el mecanisme a través del qual el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, en tan representant de la professió farmacèutica, organitza la coordinació i participació dels farmacèutics titulars d’oficina de farmàcia en l’àmbit assistencial de la salut pública.

El seu objectiu és potenciar el farmacèutic com a agent de salut al territori i col·laborar amb l’administració pública en la consecució de la millora de l’atenció sanitària prestada a la ciutadania.

Aquesta estructura esdevé una eina per a la creació d’aliances amb altres professionals sanitaris, reforçant els canals de comunicació de l’oficina de farmàcia amb els CAPs, hospitals i centres d’atenció continuada i esmerçant-se en posicionar el farmacèutic com un agent actiu en tots aquells fòrums destinats a la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia, l’educació sanitària, el bon ús dels medicaments i el seguiment dels tractaments farmacològics.

La xarxa de coordinadors i delegats s’assenta sobre una organització territorial basada en el sector sanitari l’àrea bàsica de salut, i es vehicula a través de les figures del coordinador i del delegat.

L’àmbit territorial d’actuació dels coordinadors i delegats es divideix en 21 sectors sanitaris i 262 àrees bàsiques de salut.

El sector sanitari

El sector sanitari és una unitat territorial que integra un conjunt d’àrees bàsiques, en les quals es desenvolupen i coordinen les activitats de promoció de la salut i prevenció de la malaltia. Cada un dels sectors sanitaris té un coordinador designat a proposta del Vocal d’Oficina de Farmàcia del COFB. 

Les seves funcions principals són: 

  • Fer d’enllaç entre el COFB i els diferents estaments sanitaris del territori per a coordinar activitats professionals en els quals participin les oficines de farmàcia del seu sector sanitari.
  • Assistir a les reunions de l’àmbit de la salut del seu territori i participar en les iniciatives que requereixin la col·laboració de les oficines de farmàcia en coordinació amb la resta d’agents de salut d’un àmbit territorial.

Àrea Bàsica de Salut (ABS)

L’àrea bàsica de salut (ABS) és la unitat territorial elemental que integra diverses oficines de farmàcia en la qual es presta assistència sanitària primària d’accés directa a la població i constitueix l’eix vertebrador del sistema sanitari en l’àmbit del qual desenvolupa les seves activitats l’equip d’atenció primària. Cada ABS té un delegat, designat pels titulars de farmàcia d’aquesta.

Els delegats són l’enllaç entre el coordinador, els titulars d’oficina de farmàcia i els diferents àmbits assistencials de l’àrea bàsica de salut (ABS).

Les seves funcions principals són: 

  • Coordinar representar els farmacèutics titulars de les OF de l’ABS davant del coordinador del sector, el COFB i les estructures sanitàries de l’ABS.
  • Quan s’escaigui, planificar els horaris, els serveis d’urgència i les vacances de les oficines de farmàcia de l’ABS.
  • Participar en els projectes professionals que posi en marxa el Col·legi i donar suport al coordinador en totes les activitats en què aquest hagi de participar.

Això es tancarà 0 segons

Desplaça cap amunt