Procediment

Les sol·licituds d’accés a la informació pública es poden fer per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la identitat del sol·licitant, la informació precisa a la qual es vol tenir accés, sense necessitat d’indicar cap document ni expedient concrets, la forma o el format en què es prefereix tenir accés a la informació, i una adreça de contacte, preferentment electrònica, que serveixi per a les comunicacions entre el sol·licitant i l’Administració.

Les sol·licituds presentades per mitjans electrònics s’han de poder tramitar amb l’ús de la signatura electrònica, per mitjà d’un formulari electrònic senzill i fàcilment accessible que el Portal de la Transparència ha de posar a disposició dels ciutadans, o per qualsevol altre mitjà que s’estableixi per reglament.

Una vegada presentada la sol·licitud, es notifica al sol·licitant la recepció de la sol·licitud indicant el dia de recepció, la data màxima per a resoldre i la persona responsable de la tramitació.

Si una sol·licitud d’accés a la informació pública s’ha formulat en termes imprecisos o massa genèrics, el Col·legi  ho comunicarà al sol·licitant i  li demanarà  que concreti la informació a la qual vol tenir accés en un termini de 10 dies a comptar a partir de l’endemà de la rebuda del requeriment.

Si l’interessat no contesta dins el termini establert, se’l tindrà per desistit.

Inadmissió de sol·licituds: No seran admeses a tràmit les sol·licituds d’accés a la informació pública en els supòsits següents:

a) Si demanen notes, esborranys, resums, opinions o qualsevol document de treball intern sense rellevància o interès públic.

b) Si per a obtenir la informació que demanen cal una tasca complexa d’elaboració o reelaboració. En aquest cas, es pot donar la informació de manera desglossada, amb l’audiència prèvia del sol·licitant.

c) Si la informació que demanen és en fase d’elaboració i s’ha de fer pública, d’acord amb les obligacions de transparència del títol II, dins el termini de tres mesos.

Tampoc no seran admeses a  tràmit les sol·licituds d’informació consistents en consultes jurídiques o peticions d’informes o dictàmens, sens perjudici dels supòsits de consulta o orientació establerts per la legislació general de procediment administratiu i per les lleis sectorials que es demanin d’acord amb la normativa corresponent.

La inadmissió de sol·licituds ha de ser motivada i comunicada al sol·licitant.

Termini per a resoldre:

  1. Les sol·licituds  s’han de resoldre en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà a la recepció de la sol·licitud.
  2. El Col·legi pot prorrogar aquest termini, si ho justifiquen el volum o la complexitat de la informació requerida, fins a un termini igual a la meitat de l’inicial.

Resolució: La resolució ha de ser estimatòria de la sol·licitud, llevat que sigui aplicable algun dels límits establerts de la Llei de transparència.

La resolució haurà d’indicar els recursos que l’interessat  en el cas que  s’estimi parcialment  l’accés a la informació, o es desestimi en la seva totalitat.

Silenci administratiu:

  1. Si l’Administració no resol i notifica dins el termini establert, la sol·licitud s’entén estimada, llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori, total o parcial, amb relació a una determinada informació.
  2. En el cas de silenci administratiu estimatori, el Col·legi està obligat a facilitar l’accés a la informació pública en el termini  de 30 dies, a comptar des del moment en què el Col·legi incorre en silenci.

Gratuïtat i contraprestacions

  1. L’accés a la informació pública és gratuït si les dades són consultades en el lloc on es troben dipositades, o bé si existeixen en format electrònic, cas en el qual han de ser lliurades per correu electrònic.
  2. L’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original poden restar subjectes a una contraprestació econòmica, la qual no pot excedir el cost de l’operació.

Això es tancarà 0 segons

Desplaça cap amunt