COL·LEGIACIÓ COL·LEGIACIÓ

SOL·LICITUD PER COL·LEGIAR-SE

Per sol·licitar la col·legiació l'interessat ha de presentar una instància i acreditar les condicions següents:

 1. Tenir la nacionalitat espanyola o la d'algun dels països membres de la Unió Europea.
 2. En cas de ser persona estrangera i no pertànyer a cap dels països de la UE, tenir el permís de residència i/o de treball.
 3. Ser major d'edat.
 4. Estar en possessió del títol de llicenciat en farmàcia expedit per l'Estat espanyol o per un altre Estat, sempre que estigui convenientment homologat o convalidat pel Ministeri d'Educació i Ciència.
 5. Abonar la quota d'ingrés que fixa la Junta General dintre dels pressupostos anuals.
 6. Per al tràmit de col·legiació és obligatori presentar el títol de llicenciat en farmàcia. No obstant això, per agilitar el procediment, provisionalment s'accepta el resguard de la universitat que és justificant d'haver-ho demanat, sense que això impliqui que s'eximeix l'interessat de la presentació. No caldrà la presentació del títol quan el Col·legi pugui obtenir-lo a través de la pàgina  de Consulta de Títols Oficials del Ministeri d'educació, Cultura i Esport.  
 7. Quan l'interessat prové d'un altre col·legi de l'Estat espanyol, els requisits anteriors també s'han d'acreditar i aportar un certificat del col·legi d'origen assegurant que estava al corrent de pagament de les quotes de col·legiació fins a la baixa efectiva.
 8. Els estrangers poden incorporar-se al Col·legi quan compleixen els requisits per exercir la professió de farmacèutic en l'Estat espanyol.
 9. L'exercici professional està subjecte al règim d'incompatibilitats que en cada cas estableixen les normatives estatals i autonòmiques que regulen l'activitat professional.

 

EXPEDIENT DE COL·LEGIACIÓ

L'expedient de col·legiació s'ha de tramitar en un temps no superior a 30 dies hàbils comptats a partir de la data en què el sol·licitant ha aportat la documentació requerida. Si la sol·licitud presentada no compleix els requisits establerts o falta algun dels documents preceptius, el Col·legi enviarà una comunicació a l'interessat perquè en el termini de 10 dies esmeni els defectes detectats. Al mateix temps l'advertirà que transcorregut el termini citat sense haver-ho fet s'arxivarà l'expedient sense més tràmit. Un cop esmenats els defectes, l'expedient serà presentat a la Junta de Govern perquè dicti la resolució corresponent.

La resolució de la Junta de Govern es comunicarà al sol·licitant en el termini dels cinc dies següents a la data de l'acord. Si la resolució fos denegatòria, ha d'estar motivada, amb indicació dels recursos que s'hi poden interposar i davant de quin organisme.

La desestimació de la sol·licitud de col·legiació podrà ser fruit d'un acord per manca dels requisits exigits per les disposicions vigents i per aquests Estatuts i, a més, per:

 1. No haver estat rehabilitat de sancions administratives i/o penals que impliquin la inhabilitació professional, sempre que les resolucions que imposin aquestes sancions administratives hagin posat fi a la via administrativa, d'acord amb el que disposen els articles 23 i 48.4.b) de la Llei 7/2006.
 2. Incompliment dels requisits legals per a l'exercici de la professió.
 3. Estar en situació d'expulsió d'un altre col·legi professional.
 4. Tenir un deute pendent amb el Col·legi per quotes vençudes i no abonades. Transcorregut el termini d'un mes sense que la Junta hagi resolt la petició de col·legiació, s'entendrà desestimada i quedarà oberta la via del recurs corresponent.

 

La incorporació al Col·legi comporta l'alta automàtica a la Vocalia corresponent a la modalitat d'exercici.