DEONTOLOGIA DEONTOLOGIA

 

Una de les funcions primordials dels col·legis professionals és vetllar perquè el col·lectiu que representa exerceixi la professió d’acord amb el seu Codi deontològic i la legislació vigent. La Comissió de Deontologia, delegada de la Junta de Govern, i el Servei d’Inspecció són els encarregats d’aquesta tasca.

Mitjançant la Comissió de Deontologia, el Col·legi tramita les queixes, les reclamacions i les denúncies que els ciutadans presenten contra una determinada actuació d’un farmacèutic d’oficina de farmàcia.

Un cop seguides les actuacions pertinents per resoldre la situació exposada, la Comissió de Deontologia delegada de la Junta de Govern informa el ciutadà.

També atén les consultes relatives a la pràctica professional del farmacèutic.

 

TRAMITAR UNA QUEIXA, RECLAMACIÓ O DENÚNCIA

Ho podràs fer a través del portal de tràmits del COFB

 

MÉS INFORMACIÓ:

 Correu electrònic: deontologia@cofb.cat

 Telèfon: 93 244 07 10