CERCA LES ACTIVITATS

ÀREA TEMÀTICA

DATA

TIPUS

ADREÇAT A...

V CONCURS DE FOTOGRAFIA DEL COL·LEGI DE FARMACÈUTICS

21/10/2020 ( Inscripcions obertes ).

La Secció de Fotografia del Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona (FotoCofb) convoca el V Concurs de Fotografia

Dates

  

Matrícula

Gratuïta

 

Inscripcions

del 11/06/2020 al 21/10/2020

Hores Lectives

2

Places

100

INTRODUCCIÓ

BASES

 

 1. Participació. Hi poden concórrer tots els farmacèutics col·legiats del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i familiars de primer grau més grans de 18 anys, ascendents i descendents. No hi poden participar aquelles persones que mantenen una relació laboral amb el Col·legi ni els seus familiars de primer grau.
 2. Temàtica. La temàtica de les fotografies ha d’estar relacionada amb la COVID 19 i el confinament i el desconfinament: fotos des de casa, fetes a casa, bodegons, retrats, trobades amb la família i amics, etc.
 3. Categories. El concurs té dues categories premiades:

a) fotos en color.

b) fotos en monocolor o blan i negre.

Cada participant pot presentar un màxim de DUES (2) fotografies en color i DUES en monocolor o blanc i negre.

 1. Característiques. Les fotos poden ser en color, monocolor o blanc i negre  i podran estar fetes amb càmera o mòbil.

Les fotografies han de ser originals, exclusives dels autors i no haver estat ni premiades ni publicades abans.

No hi tenen cabuda fotomuntatges, collages, tècniques de pintura sobre imatge, fotografies manipulades de qualsevol manera, ni fotografies que continguin qualsevol text imprès o marca d'aigua. Tampoc admetrem fotografies que atemptin contra la dignitat de les persones ni dels drets humans.

 1. Inscripció. Els col·legiats o els seus familiars que vulguin participar s’han d'inscriure al concurs en el termini comprès entre els dies 15 de juny i 16 d’octubre de 2020, ambdós inclosos. La inscripció s’ha de fer per la via del formulari disponible a www.cofb.org, apartat Activitats, o www.cofb.net, apartat Formació (“Activitats col·legials”)

Drets d’inscripció: gratuït.

 1. Presentació i identificació
 • Els participants han de presentar les fotografies en suport digital, en arxiu JPEG (una per arxiu).
 • Les fotografies fetes amb càmera han de tenir un resolució mínima de 200ppi  o la màxima possible.
 • Les fotografies fetes amb mòbil (smartphone) s’han de presentar amb la màxima resolució possible.
 • Totes les fotografies han d’anar identificades amb un títol (pot ser un mateix títol per a totes, o bé títols diferents per a cada una) i un pseudònim de l’autor. També s’ha de fer constar la paraula “CÀMERA” o “MÒBIL” segons el mitjà emprat pel concursant.

A les dades d’identificació hi ha de figurar al nom de cada arxiu JPEG (p. ex. <Títol fotografia>–<càmera o mòbil>–<pseudònim de l’autor>-1.jpg).

 

Formes d’enviament

 • Per correu electrònic (wetransfer o dropbox) a l’adreça mcortes@cofb.net
 • En una unitat USB, CD o DVD, per correu ordinari dins d’un sobre adreçat a la Secció de Fotografia del Col·legi (FotoCofb), Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, c/Girona, 64-66, 08009 Barcelona, a l’atenció de la Sra. Maribel Cortés
 • Presentar el suport en el registre del Col·legi, dintre d’un sobre adreçat a la Secció de Fotografia del Col·legi (FotoCofb), a l’atenció de la Sra. Maribel Cortés.

 

Al correu electrònic o a l’interior del sobre amb la unitat del material fotogràfic hi ha de constar la informació següent:

 • Nom complet del concursant que respon al pseudònim.
 • Número de col·legiat. En cas que el concursant sigui familiar de primer grau, el nom i número de col·legiat del farmacèutic del qui és familiar.
 • Adreça postal i electrònica i un telèfon de contacte.

7. Admissió

El termini d’admissió del material fotogràfic presentat d’acord amb la clàusula anterior va del 19 al 30 d’octubre del 2020. Les fotografies presentades fora d’aquest termini quedaran refusades i es tornaran al remitent.

 1. Drets d’imatge. D’acord amb la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge pròpia, totes les fotografies han de respectar el dret a la intimitat de les persones i a la pròpia imatge. En cas que en les fotografies apareguin imatges de persones físiques, els concursants han de garantir que tenen el consentiment exprés per reproduir o publicar les imatges i, en particular, per participar en aquest concurs d’acord amb les condicions que estableixen aquestes bases. El participant es fa plenament responsable del contingut de les fotografies amb total indemnitat per al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
 2. Autoria i responsabilitat. El concursant garanteix l’autoria de les fotografies presentades. El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona queda exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat d’eventuals reclamacions de tercers amb relació a l'autoria o a l'originalitat de les fotografies presentades.

 

 1.  Exposició. Les obres premiades i aquelles que el jurat consideri seran impreses i exposades del 16 de novembre a l’11 de desembre del 2020, a la seu col·legial, en el lloc que es determini en aquell moment, amb el títol de la fotografia i el pseudònim de l’autor.
 2. Devolució. Des del dia 14 de desembre del 2020, a les 16 hores, fins al 18 de gener del 2021, a les 14 hores, aquells participants que les seves fotografies hagin estat impreses podran recollir-les, així com aquells participants que hagin presentat les seves fotografies en una unitat USB, CD o DVD

La Secció de Fotografia del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (FotoCofb) destruirà les no recollides en aquest període sense necessitat d’informar prèviament els autors.

 1. Composició del jurat. El jurat del V Concurs de Fotografia el formen: un membre de la Secció de Fotografia (FotoCofb), dos fotògrafs professionals que intervenen com a tècnics assessors, un membre de la Junta de Govern del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i un membre de la plantilla del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

El jurat avaluarà en suport digital les fotografies presentades i determinarà els guanyadors en cada categoria i les fotografies que seran impreses.

 Les decisions del jurat són inapel·lables.

Els criteris d’avaluació que el jurat aplicarà són, entre altres, els següents:

• Qualitat

• Originalitat

• Tècnica

• Rellevància en la temàtica del concurs

• Habilitat per transmetre el missatge

D’acord amb la clàusula tretzena de les bases, la comunicació als guanyadors s’ha de fer dintre dels set dies naturals anteriors a la data de lliurament de premis, a l’adreça de correu electrònic proporcionada pel concursant en el formulari d’inscripció. En cas de no rebre l’acceptació dels guanyadors en el termini de quaranta vuit (48) hores naturals a partir de la segona notificació, el premi recaurà en el següent classificat en la categoria corresponent, amb la mateixa mecànica de comunicació que la del guanyador/a.

 

 1.  Premis. El premis consistiran en llibres de temàtica fotogràfica. Hi haurà un premi per cada una de les dos millors fotografies en la categoria color i un premi per cada una de les dos millors fotografies en la categoria blanc i negre o monocolor.

 

Pel lliurament dels premis es convocarà als guanyadors el 25 de novembre de 2020, a les 14:00 hores, a la seu col·legial.

 1. Divulgació de les fotografies. Els participants autoritzen l’exposició d’una o de totes les fotografies que presentin a concurs i a publicar-les amb identificació de l’autor a l’apartat de fotografia del blog del Col·legi (http://blog.cofb.cat/).

Els autors guanyadors autoritzen que les  fotografies guanyadores i el nom de l’autor es puguin publicar als mitjans de comunicació habituals del Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona si la corporació ho creu convenient.

 1.  Publicació de la imatge dels participants. Els participants autoritzen la captació i publicació de la seva imatge obtinguda en el moment de l’acte de lliurament del premis als mitjans de comunicació habituals del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
 2. Protecció de dades. D’acord amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades, la llei 3/2018, de 5 de desembre, les dades personals dels participants en el IV concurs de fotografia objecte d’aquestes bases, seran incorporades a la base de dades personals de la qual és responsable el Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona, NIF Q0866002I, carrer Girona, núm. 64, 08009 Barcelona, e-mail cofb@cofb.cat, DPO Mercedes Gras Balaguer, dades de contacte postal les mateixes, e-mail protecciodades.cofb@cofb.cat .

Finalitat del tractament. Gestionar la participació en el concurs de fotografia objecte d’aquestes bases.

Legitimació del tractament. El Col·legi té legitimat per tractar les dades autoritzades mitjançant consentiment. Un consentiment que és revocable en qualsevol moment.

Conservació de les dades. Principalment, les dades personals són tractades mentre són necessàries per desenvolupar el concurs. Un cop acabat aquest, queden blocades i s’hi mantenen el temps en què se’n pot derivar qualsevol responsabilitat relacionada amb el tractament, període que coincideix amb el termini de prescripció d’accions que preveu la normativa vigent, actualment tres anys, després del qual són eliminades de forma definitiva.

Destinataris. Independentment de la publicació de la imatge dels guanyadors en els mitjans de comunicació del COFB, les seves dades personals no seran cedides a tercers llevat dels casos en què hi hagi una obligació legal de fer-ho.

 

Confidencialitat i mesures de seguretat. Les dades personals són tractades de forma absolutament confidencial. El responsable del tractament ha implantat una sèrie de mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir-ne la seguretat i evitar-ne la destrucció, la pèrdua, l’accés il·lícit o l’alteració il·lícita. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris como l’abast, els contextos i les finalitats del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.

 

Drets. En qualsevol moment, el participant pot exercir els dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i revocar, limitar o oposar-se al tractament mitjançant comunicació escrita, enviada per correu postal o electrònic a les adreces del responsable indicades anteriorment.

També té dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Pot consultar la informació addicional detallada sobre Protecció de Dades a les nostres pàgines web: https://www.cofb.net/group/guest/transparencia o http://www.cofb.org/web/guest/transparencia, clicar Política de Privacitat.

 1.  La participació com a concursant implica l’acceptació totes les bases d'aquest concurs. La presentació de sobres o de fotografies que no s’ajusti a les normes descrites en aquestes bases serà automàticament descartada.

Per a qualsevol consulta sobre el V Concurs de Fotografia, els participants poden establir contacte mitjançant l’adreça de correu electrònic mcortes@cofb.net

*******

ADREÇAT A

Hi poden concórrer tots els farmacèutics col·legiats del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i familiars de primer grau més grans de 18 anys, ascendents i descendents. No hi poden participar aquelles persones que mantenen una relació laboral amb el Col·legi ni els seus familiars de primer grau.