DEONTOLOGIA DEONTOLOGIA

 

Una de les funcions primordials dels col·legis professionals és vetllar perquè el col·lectiu que representa exerceixi la professió d’acord amb el seu Codi deontològic i la legislació vigent. La Comissió de Deontologia, delegada de la Junta de Govern, i el Servei d’Inspecció són els encarregats d’aquesta tasca.

Mitjançant la Comissió de Deontologia, el Col·legi tramita les queixes, les reclamacions i les denúncies que els ciutadans presenten contra una determinada actuació d’un farmacèutic d’oficina de farmàcia.

Un cop seguides les actuacions pertinents per resoldre la situació exposada, la Comissió de Deontologia delegada de la Junta de Govern informa el ciutadà.

També atén les consultes relatives a la pràctica professional del farmacèutic.

 

FORMULARI PEL TRÀMIT

Per començar el tràmit, cal fer arribar el formulari, convenientment signat, en suport electrònic o en paper, a la Comissió de Deontologia del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. 

Les sol·licituds d’intervenció podran tenir la consideració de:

  • Queixa, reclamació o denúncia (Decret 121/2013 del 26 de febrer): referida a l'actuació professional d'algun dels nostres col·legiats. En aquest cas, si presentes la sol·licitud per via telemàtica, cal que accedeixis amb certificat digital o DNI electrònic, ja que la inequívoca identificació de la persona que presenta la sol·licitud és un requisit indispensable per a la seva tramitació. També podeu descarregar el formulari i enviar-lo per correu postal (c/Girona 64-66, 08009 Barcelona).
  • Consulta: en aquest cas, tot i que és recomanable, no és preceptiu l'accés amb certificat digital o DNI electrònic. Pots enviar qualsevol consulta que estigui relacionada amb la professió farmacèutica.
  • Comunicació: aquest tipus de sol·licitud implica que no esperes una resposta, simplement creus convenient que, en aquest cas, el Col·legi de Farmacèutics conegui uns fets determinats, una opinió, una notícia, etc.

 

MÉS INFORMACIÓ:

 Correu electrònic: deontologia@cofb.cat

 Telèfon: 93 244 07 10

Queixes, consultes i comunicacions.