DADES DEL COFB DADES DEL COFB

ÒRGANS, ESTRUCTURA I RÈGIM DE GOVERN

El Col·legi està regit per la Junta General, integrada per la totalitat de col·legiats, òrgan sobirà, i per la Junta de Govern.

La Junta de Govern està constituïda per un Ple (tots els membres de Junta) i una Comissió Permanent (president, vicepresident, secretari, tresorer, vicetresorer i cinc vocals designats pel Ple per períodes d'un any).

L'any 2016, la candidatura encapçalada per Jordi de Dalmases, president del COFB, va proclamar-se electa el 26 d'abril. La nova Junta de Govern en va prendre possessió el 18 de maig amb 7 noves incorporacions provinents dels diferents àmbits d'exercici de la professió. Tota la informació a la Memòria del COFB del 2016.

 

ORGANITZACIÓ COL·LEGIAL

El Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona és una corporació de dret públic que es va crear l'any 1898 com a conseqüència de la publicació del Reial Decret de 12 d'abril de 1898, i la primera seu va ser el primer pis del número 2 de la Plaça Reial de Barcelona. En l'actualitat, el Col·legi està ubicat al núm. 64 del carrer Girona de Barcelona. DP 08009, telèfon 932440710.

 

FUNCIONS PÚBLIQUES

 1. Garantir que l'exercici professional s'adequa a les normatives vigents en cada moment, a la deontologia i les bones pràctiques, i que es respectin els drets i els interessos de les persones destinatàries de l'actuació professional.
 2. Ordenar l'exercici de la professió en l'àmbit de la seva competència i en el marc legal aplicable, vetllant pel compliment dels deures i les obligacions dels farmacèutics col·legiats i de les societats professionals, per la dignitat professional i pel respecte dels drets dels ciutadans. També proposar a l'Administració l'adopció de mesures amb relació a l'ordenament i la regulació de l'accés i l'exercici de la professió.
 3. Vetllar pels drets i pel compliment dels deures i les obligacions dels col·legiats i perquè no es produeixin actes d'intrusisme, de competència deslleial o altres actuacions irregulars que vulnerin les normes deontològiques, adoptant, si es dóna el cas, les mesures i les accions establertes en els presents Estatuts i l'ordenament jurídic.
 4. Exercir la potestat disciplinària sobre els seus col·legiats i les societats professionals, en els termes que estableix la llei i aquests Estatuts.
 5. Participar en el procediment per obtenir l'acreditació de l'aptitud per a exercir la professió.
 6. Promoure i facilitar la formació continuada dels col·legiats per garantir-ne la competència professional organitzant de manera permanent activitats formatives d'actualització professional i subscriure amb aquesta finalitat els convenis pertinents amb la Universitat i altres entitats i institucions.
 7. Promoure i facilitar el compliment del deure d'assegurança per cobrir els riscos de responsabilitat en què els col·legiats i les societats professionals puguin incórrer en l'exercici de la professió, d'acord amb el que preveu la Llei 7/2006, d'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.
 8. Adoptar les mesures necessàries per facilitar l'exercici professional no permanent, en compliment del que estableix la normativa de la Unió Europea i les lleis.
 9. Col·laborar amb l'administració pública mitjançant la participació en òrgans administratius quan així estigui legalment previst i emetre els informes que li siguin requerits per òrgans o autoritats administratives i judicials.
 10. Informar en els processos judicials i administratius en els quals es discuteixin qüestions relatives a l'exercici de l'activitat i honoraris professionals.
 11. Informar sobre els projectes de disposicions generals que afectin l'exercici de la professió o la institució col·legial.
 12. Aprovar els pressupostos corresponents i regular i fixar les aportacions dels col·legiats.
 13. Exercir en matèria d'ordenació farmacèutica les competències que li atribueix la llei o per delegació de l'Administració, i instruir i resoldre els corresponents expedients d'acord amb el que estableixen la llei i aquests Estatuts.
 14. Ordenar i exigir el compliment dels horaris d'obertura i tancament de les farmàcies i organitzar els serveis d'urgència i vacances per tal que quedi garantida la correcta prestació dels serveis i funcions sanitàries i assistencials de les oficines de farmàcia, d'acord amb les disposicions vigents en cada moment.
 15. Encarregar-se de cobrar les percepcions i els honoraris professionals quan els col·legiats ho demanin expressament, exceptuant d'aquest requisit les percepcions que els titulars d'oficina de farmàcia hagin de rebre a conseqüència de la prestació farmacèutica i altres serveis professionals a facturar a càrrec del Sistema Nacional de Salut i altres entitats concertades.
  El Col·legi gestionarà i tramitarà la facturació i la liquidació d'aquesta prestació per compte dels citats titulars de conformitat amb les condicions que fixin els convenis que signi la corporació farmacèutica amb les dites entitats. Correspondrà únicament als titulars propietaris de les oficines de farmàcia entendre, debatre i aprovar el text en el qual es fixin les condicions establertes en els concerts respectius. Les reunions per tractar aquests assumptes aniran adreçades exclusivament a aquests col·legiats i es convocaran i regiran seguint el reglament que aprovi la Junta de Govern.
 16. Redactar els reglaments de règim interior que s'estimin convenients per a la bona marxa de la corporació i per desenvolupar les competències que en cada cas exerceixi per delegació de l'administració pública.
 17. Mantenir actualitzats els registres de col·legiats i de societats professionals, i inscriure en els corresponents registres els títols de llicenciats en farmàcia, de doctor i d'especialista.
 18. Totes aquelles funcions de naturalesa pública que li atribueixi la legislació vigent en cada moment.