Beques col·legials 2013-2014: suport a noves investigacions

El 24 de novembre es van presentar els resultats dels projectes becats pel Col·legi del curs 2013-2014, treballs desenvolupats amb l’ajut econòmic de la institució. Les beques es convoquen per contribuir al desenvolupament de projectes relacionats amb l’atenció i la recerca farmacèutiques, la salut pública i altres activitats professionals de l’àrea de la farmàcia. Hem preguntat als autors quins eren els objectius que s’havien plantejat per portar a terme l’estudi i els resultats obtinguts:

Optimització del tractament amb Infliximab per a la malaltia inflamatòria intestinal: implantació de la monitorització farmacocinètica i influència del polimorfisme d’IL1ß

Autors: Núria Padullés Zamora, Helena Colom Codina, Ariadna Padullés Zamora, Elisabet Leiva Badosa, Eugènia Santacana Juncosa, Jordi Bas Minguet, Pedro Alia Ramos, Sara Cobo Sacristán, Jordi Guardiola Capon, Francisco Rodríguez Moranta, Lorena Rodríguez Alonso, Claudia Lourdes Arajol González, Alexandra Ruiz Cerulla, Josep Llop Talaveron (Hospital Universitari de Bellvitge).

Objectiu de l’estudi: optimitzar el tractament amb Infliximab en pacients amb malaltia inflamatòria intestinal per tal d’augmentar el tant per cent de pacients que estan en diana terapèutica. I com a objectiu secundari, l’avaluació de diferents factors que poden afectar a la cinètica del fàrmac i a la seva exposició.

[box type=”shadow” ]”Hem observat que hi ha una sèrie de factors que influencien significativament a la farmacocinètica d’infliximab i, per tant, a l’exposició al fàrmac. Entre aquests factors destaquen els nivells d’albúmina, l’administració concomitant d’immunomoduladors, la presència d’anticossos anti-infliximab i un polimorfisme concret de l’interleuquina 1beta. D’altres factors, com el tabac, també afecten però els resultat no són estadísticament significatius. Totes les prediccions i simulacions les hem fet aplicant un model farmacocinètic poblacional ja desenvolupat; aquest model ens és útil actualment per individualitzar dosis en funció dels nivells de fàrmac però caldrà desenvolupar-ne un altre que expliqui un percentatge més alt de la variabilitat observada” explica Núria Padullés.[/box]

Avaluació global de l’estabilitat de l’hemoglobina en els tests immunològics de les proves sang oculta en femta dins del programa de cribratge de càncer colorectal de l’ICO: podem estar tranquils?

Autores: Ana Clopés Estela, Gemma Binefa Rodríguez, Núria Gonzalo Diego, Núria Milà Diaz, Carme Muñoz Sánchez (Institut Català d’Oncologia).

Objectiu de l’estudi: avaluar l’estabilitat de l’hemoglobina en les mostres fecals que formen part del programa per veure si la degradació de l’hemoglobina és mínima en el temps d’execució de les mostres dins del programa. Han avaluat aquesta estabilitat en diferents condicions de conservació -en temperatura ambient i en condicions de refrigeració- tant en mostres en solució com en mostres de femta pròpies del programa.

[box type=”shadow” ]“Gràcies a aquest estudi podem afirmar que els resultats que estem donant són fiables i que realment podem estar tranquils. Tot i que hi ha una certa degradació de l’hemoglobina, que és inevitable, la tenim controlada ja que fem l’anàlisi de les mostres en un temps mínim -set dies- i en aquest temps la degradació no implica un increment de taxes de resultats falsos negatius. Les mostres han d’estar conservades en nevera i sempre intentem minimitzar el temps de demora entre la presa de la mostra i l’anàlisi en el laboratori. Podem afirmar que ho estem fent bé” explica Núria Gonzalo.[/box]

Desplaça cap amunt