Identificació

Els certificats també es poden classificar segons la identitat a qui representen. Algunes d'elles són:

Persona física: certificat destinat al ciutadà, bàsicament per a identificar-se i generar signatura electrònica.

Persona jurídica: certificats per a entitats legalment construïdes (empreses, associacions, fundacions, etc.).

Professional col•legiat: certificats per a persones físiques professionals inscrites en un Col•legi Professional Oficial.

Empleat públic: certificats per a empleats Públics - Administració General de l'Estat.

Entitat sense personalitat jurídica: identifica una entitat sense personalitat jurídica. Per exemple a una comunitat de veïns.

Etc.

 

Per a conèixer més a fons aquests tipus de certificats i d’altres consultar:

https://www.anf.es/es/show/section/tipos_de_certificados