NOVES FARMÀCIES NOVES FARMÀCIES

 

Per tal de poder sol·licitar l'obertura de noves farmàcies caldrà adreçar-se / dur a terme els següents passos:

 

INICI DEL PROCEDIMENT

D’acord amb l’article 2 del Decret 40/1992, el procediment per a l’autorització de noves oficines de farmàcia es pot iniciar:

 1. A petició d’un o més farmacèutics.
 2. A petició dels òrgans de govern de la comarca, el municipi o els municipis que puguin resultar-ne beneficiaris.
 3. D’ofici, pel Departament de Salut o pel Col·legi oficial de farmacèutics corresponent.

El supòsit més habitual és l’inici del procediment a instància d’un únic farmacèutic a través d’una petició individualitzada, o de més d’un farmacèutic en una petició conjunta.

El procediment administratiu per a l’autorització de noves oficines de farmàcia es regeix, en primer lloc, pel que disposa l’article 7 de la Llei 31/1991 d’Ordenació farmacèutica de Catalunya; en segon lloc, pel Decret 40/1992, de 17 de febrer, que desenvolupa reglamentàriament aquesta matèria; per últim, en tot allò no previst en aquestes disposicions, per les normes generals de procediment administratiu de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques catalanes.

 

DOCUMENTACIÓ PER CURSAR LA SOL·LICITUD

De conformitat amb l’article 3.2 i 3.3 del Decret 40/1992, la sol·licitud ha d’anar acompanyada dels documents següents:

 1. Títol de llicenciat en farmàcia o resguard d’aquest, llevat que el farmacèutic sol·licitant ja pertanyi al col·legi on presenti la petició i per tant el títol ja consti al registre corresponent.
 2. Certificat de col·legiació o compromís formal de tenir-lo un cop autoritzada l’oficina de farmàcia.
 3. Certificació lliurada pels secretaris dels ajuntaments del municipi o municipis (cas que l’àrea bàsica de salut designada n’englobi més d’un), en què constin els habitants inscrits en el padró municipal a la data de presentació de la sol·licitud, o justificant d’haver-la demanada.
 4. Certificat del Departament de Comerç, Consum i Turisme, pel que fa a les àrees bàsiques de salut que comptin amb allotjaments hotelers i places de càmping.
 5. Acreditació dels habitants de segona residència, si és el cas, per qualsevol dels mitjans admesos en dret.
 6. Resguard d’haver ingressat l’import corresponent a la taxa de tramitació i resolució de l’expedient sobre instal·lacions de noves oficines de farmàcia, segons disposa la Llei 15/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives de la Generalitat de Catalunya. Anualment es publica una Ordre al DOGC amb la relació de taxes vigents. La web col·legial manté aquesta informació permanentment actualitzada.
 7. Qualsevol altra documentació que el sol·licitant consideri adient.

En el cas que el farmacèutic sol·licitant designi el local d’emplaçament de l’oficina de farmàcia en el mateix moment en què presenta la sol·licitud d’autorització, s’han d’aportar també els documents següents:

 1. Justificació documental de la disponibilitat jurídica del local.
 2. Croquis que assenyali l’emplaçament del local i la seva situació envers les oficines de farmàcia i el centres d’atenció primària més propers.
 3. Certificació expedida per un tècnic competent on consti l’estat de construcció del local, superfície útil que disposa, el detall de la seva distribució, les plantes que ocuparà, la localització exacta i les característiques dels seus accessos des de la via pública.

 

NORMATIVA DE REFERÈNCIA

 • Llei 31/1991, de 13 de desembre, d'ordenació farmacèutica de Catalunya. DOGC núm. 1538 de 8 de gener de 1992. Actualitzada per la Llei 21/2001, de 28 de desembre i per la Llei 15/2005, de 27 de desembre.
 • Decret 40/1992, de 17 de febrer, pel qual s'estableix el procediment d'autorització per a la creació, la construcció, la modificació, l'adaptació o la supressió de les oficines de farmàcia. DOGC núm. 1564 de 4 de març de 1992.
 • Decret 168/1990, de 3 de juliol, pel qual s'estableixen els requisits tècnics sanitaris que han de complir les oficines de farmàcia. DOGC núm. 1319 de 18 de juliol de 1992. 
 • Decret 173/1992, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el barem per a l'autorització de noves oficines de farmàcia. DOGC Núm. 1640 de 2 de setembre de 1992.
 • Llei 15/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives. DOGC núm. 3295, de 30 de desembre de 2000.
 • Llei 31/1991, de 13 de desembre, d’ordenació farmacèutica de Catalunya. DOGC núm. 1538, de 8 de gener de 1992. Actualitzada per la Llei 21/2001, del 28 de desembre; per la Llei 15/2005, del 27 de desembre; per la Llei 10/2011, del 29 de novembre; i per la Llei 2/2014, del 27 de gener.

 

COM ACCEDIR-HI?

Telèfon: 93 244 07 12

Correu electrònic: ajuridica@cofb.cat