CERCA LES ACTIVITATS

ÀREA TEMÀTICA

DATA

TIPUS

ADREÇAT A...

MÀSTER D'ORTOPÈDIA PER A FARMACÈUTICS. VI EDICIÓ

11/11/2019 ( Inscripcions obertes ).

 

MATRÍCULA OBERTA 

Consulta el programa en PDF

 

Dates

Set setmanes amb dedicació completa distribuïdes des del mes de l'11 de novembre de 2019 al mes 20 de març de 2020. La presentació i defensa del Treball Final de Màster és farà al mes de maig del 2020

  

Matrícula

- Col·legiats dels COF: 5,400.00

- No col·legiats: 5,400.00

 

Inscripcions

del 15/07/2019 al 31/10/2019

Horari

De dilluns a divendres de 09:00 a 18:00 hores

 

Lloc

Facultat de Farmàcia i Col·legi de Farmacèutics de Barcelona

Hores Lectives

350

Places

28

INTRODUCCIÓ

El contingut proporciona els coneixements teòrics i pràctics adequats per elaborar els aparells ortopèdics que prescriu el metge especialista i per obtenir la competència necessària per dispensar ortesis, pròtesis i altres dispositius. També passa revista a les pautes a seguir durant tot el procés fins a l’adaptació final dels elements ortopèdics corresponents. Al mateix temps, posa un èmfasi especial en els diferents tipus de materials i en la documentació necessària a cada cas per dispensar articles ortopèdics d’acord amb la legislació actual.

OBJECTIUS

L’objectiu general del curs és ampliar i actualitzar els coneixements teòrics d’anatomia, fisiologia, biomecànica i fisiopatologia del cos humà relacionats amb l’ortopèdia, i aconseguir els coneixements i les habilitats pràctiques per elaborar, adaptar i dispensar correctament articles ortopèdics

METODOLOGIA

Classes magistrals a l’aula amb utilització de mitjans informàtics i audiovisuals que permeten visualitzar i comprendre el material gràfic. El material gràfic utilitzat es posa a disposició dels estudiants a l’aula virtual del Màster.

Sessions teoricopràctiques en les quals s’apliquen els coneixements adquirits a la resolució de casos pràctics. En aquestes sessions es maneja material divers d’ús en l’ortopèdia.

Taller. Sessions de taller per elaborar plantilles, per prendre mides, per elaborar motlles d’escaiola i per aprendre les tècniques de termomodelat. Sessions demostratives de l’aplicabilitat dels diferents tipus d’ortesis comercialitzades. Aquestes sessions es fan als laboratoris de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona i a tallers d’ortopèdia.

El treball final de màster segueix la normativa de la UB per a màsters oficials. El treball consisteix en el disseny d’una ortopèdia. S’avalua la memòria i la presentació oral del projecte.

 

Secretaria acadèmica

Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació-UB Tel. 934 021 880 / 934 021 314 www.ub.edu/portal/web/farmacia/home secretaria-estudiants-farmacia@ub.edu

Matrícula oberta

Documentació per alumnes nacionals 
• Imprès de matrícula degudament emplenat. 
? Cal indicar en quin idioma es vol el títol un cop superat el curs. El títol pot ser bilingüe.
? Cal marcar la casella de la pòlissa d’assegurança voluntària, ja que es fan pràctiques en empreses fora de la Facultat.
• Una fotocòpia del DNI, passaport o document identificador (països de la UE).
• Còpia compulsada del títol que acrediti la titulació universitària requerida per accedir al curs. També és vàlida la còpia compulsada del certificat substitutori corresponent o del resguard de la sol·licitud del títol.
• Si el pagament del curs va a càrrec d’una empresa, cal que sol·liciteu la factura ABANS de formalitzar la matrícula, amb l’imprès corresponent. En aquest cas, el pagament de l’assegurança es fa a part.
• Cal portar la documentació a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació: Av. Joan XXIII 27-31, T.  934.021.314 / 934.021.878 . Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h fins el 2 d’agost.
A partir del 2 de setembre de dilluns a divendres de 9.30 a 13:00 h i  a partir del 16 de setembre també estarà oberta al públic els dimarts i els dijous de 16.00 a 18.00 h. 

• Per dur a terme el Màster d’acord amb el previst es necessari un mínim d’alumnes matriculats.

 

PROGRAMA

Mòdul 1 27 ECTS

> Organització general del cos humà. Aparell locomotor

> Extremitat inferior: maluc, genoll i turmell

> Extremitat inferior: peu

Mòdul 2 18 ECTS

> Tronc. Extremitat superior

> Efectes i accessoris. Ajudes tècniques

> Gestió de l’ortopèdia

Mòdul 3 15 ECTS

> Treball Fi de Màster

 

El Màster d’ortopèdia per a farmacèutics segueix les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior i està dissenyat en crèdits ECTS (European Credit Transfer System; 1ECTS: 25 hores d’activitat de l’estudiant).

 

EQUIP DOCENT

P. Agulló
Cap de Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.
Hospital Universitari de Bellvitge.
V. Almenar

Farmacèutica i tèc¬nic ortopèdic, directora del Ga¬binet Ortopèdic V. Almenar
I. Alonso
Professora associada mèdica, especialista en gineco¬logia, Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgi¬ques, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, UB
C. Amat
Professora titular del Departament de Bioquímica i Fisiologia, Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, UB
A. Arbós
Tècnic ortopèdic i anaplastòleg
C. Berga
Farmacèutic comuni¬tari i tècnic ortopèdic, Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
C.Bertrán
Farmacèutica i tècnic responsable de Grup Ortopèdic XXI, SL
R. Bravo
Especialista en cirur¬gia general i de l’aparell diges¬tiu, Servei de Cirurgia Gastroin¬testinal, Hospital Clínic de Barcelona
A. Camarasa
Graduat en física, especialista en radiofísica hos¬pitalària
M. Camps
Farmacèutica, es¬pecialista en legislació sobre productes sanitaris
J. Casañas
Cirurgià ortopedis¬ta i traumatòleg, Centre Mèdic Teknon, Ciutat Sanitària i Uni¬versitària de Bellvitge
N. Clavero
Directora comercial, formada en mastectomies a Ale¬manya, llicenciada en administra¬ció i direcció d’empreses (ADE)
D. Conill
Infermera, Programa de prevenció, avaluació i trac¬tament de la incontinència uri¬nària, MUTUAM
J. M. de Anta
Professor agre¬gat del Departament de Pato¬logia i Terapèutica Experimen¬tal, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, UB
F. Esteve
Tècnic ortopèdic
L. Fernández
Farmacèutica, inspectora farmacèutica del Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris, Subdirec¬ció General d’Ordenació i Qua¬litat Sanitàries i Farmacèutiques. Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanità¬ria Departament de Salut | Ge¬neralitat de Catalunya
X. Gasol
Metge, especialista en medicina de l’esport.
M. Gironès
 Vocal d’Ortopèdia del Col·legi deFarmacèutics de Barcelona
L. González
Tècnic ortopèdic, Institut Sant Joan
V. Götzens
Professor titular d’anatomia i embriologia huma¬na, professor honorific UB
M. Gras
Llicenciada en dret (UB) i cap del Departament d’Assessoria Jurídica de la Junta de Govern del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
J. Guillén
 Farmacèutic i tècnic ortopèdic
D. Hermoso
Grau superior en activitat física i esportiva, oste¬òpata.
J. León
Tècnic ortopèdic
J. Llull
Professor associat. Secció Departamental de Podologia. Departament de Ciències Clíniques. Escola de Podologia. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
M.Ll. Miró
Farmacèutica. Investigadora col·laboradora del Departament de Bioquímica i Fisiologia, Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, UB.
F. J. Pérez-Cano
Professor ti¬tular del Departament de Bio¬química i Fisiologia, Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimen¬tació, UB
T. Poca
Infermera especialista en ostomies, Hospital de Bar¬celona
B. Prats
Podòleg, professor ti¬tular del Departament de Cièn¬cies Clíniques, Facultat de Me¬dicina i Ciències de la Salut, UB
M. A. Ramírez
Metge del CUAP d’Horta (Barcelona)
J. Reixach
Farmacèutic i tèc¬nic ortopèdic
M. J. Rodríguez
Professora associada del Departament de Ciències Fisiològiques, Facultat de Medicina i Ciències de la Sa¬lut, UB
J. Rueda
Diplomat en inferme¬ria, expert en curació de ferides per al GNEAUPP, professor as¬sociat a la UAB, Campus Vall d’Hebron
J. A. Sánchez
Economista, expert en IRPF i fiscalitat em¬presa familiar, soci director de TAXFARMA Asesores
N. Velázquez
Farmacèutica i tècnic ortopèdic
C. Vergés
Cap d'Estudis del Grau de Podologia. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Campus Bellvitge - Universitat de Barcelona

Altres ponents pendents de determinar

 

DIRECCIÓ

Concepció Amat Miralles, Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, Universitat de Barcelona

Carles Berga Martí, farmacèutic i ortopedista, Col·legi de Farmacèutics de Barcelona

COORDINACIÓ

Montserrat Gironès Saderra, vocal d’Ortopèdia del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona

Cristina Rodríguez Caba, cap del Departament de Formació i Desenvolupament Professional del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona

Secretaria acadèmica

Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació-UB Tel. 934 021 880 / 934 021 314 www.ub.edu/portal/web/farmacia/home secretaria-estudiants-farmacia@ub.edu  

Matrícula

Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació: Av. Joan XXIII 27-31, T.  934.021.314 / 934.021.878 . Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h fins el 2 d’agost.
A partir del 2 de setembre de dilluns a divendres de 9.30 a 13:00 h i  a partir del 16 de setembre també estarà oberta al públic els dimarts i els dijous de 16.00 a 18.00 h. 
ADREÇAT A

Farmacèutics

Amb la col·laboració de: