CERCA LES ACTIVITATS

ÀREA TEMÀTICA

DATA

TIPUS

ADREÇAT A...

VII CONCURS DE FOTOGRAFIA DEL COL·LEGI DE FARMACÈUTICS

14/10/2022 ( Inscripcions obertes ).

La Secció de Fotografia del Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona (FotoCofb) convoca el VII Concurs de Fotografia

Dates

  

Matrícula

Gratuïta

 

Inscripcions

del 30/05/2022 al 03/11/2022

Hores Lectives

1

Places

50

PROGRAMA

BASES

 

 1. Participació. Hi poden concórrer tots els farmacèutics col·legiats del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) i familiars de primer grau més grans de 18 anys, ascendents i descendents. No hi poden participar aquelles persones que mantenen una relació laboral amb el Col·legi ni els seus familiars de primer grau.
 2. Temàtica. La temàtica de les fotografies és: REFLEXES
 3. Categories. El concurs té dues categories premiades:

a) fotos en color.

b) fotos en monocolor o blanc i negre.

 1. Cada participant pot presentar un màxim de DUES (2) fotografies en color i DUES (2) en monocolor o blanc i negre Les fotografies han de ser originals, exclusives dels autors, realitzades des del dia de la publicació de la convocatòria i no haver estat ni premiades ni publicades.

No hi tenen cabuda fotomuntatges, collages, tècniques de pintura sobre imatge, fotografies manipulades de qualsevol manera, ni fotografies que continguin qualsevol text imprès o marca d'aigua. Tampoc admetrem fotografies que atemptin contra la dignitat de les persones ni dels drets humans.

 1. Inscripció. Els col·legiats o els seus familiars que vulguin participar s’han d'inscriure al concurs en el termini comprès entre els dies 13 de juny i 14 d’octubre de 2022, ambdós inclosos. La inscripció s’ha de fer per la via del formulari disponible a www.cofb.org, apartat Activitats, o www.cofb.net, apartat Formació (“Activitats col·legials”)

Drets d’inscripció: gratuït.

 1. Característiques. Les fotos podran estar fetes amb càmera o mòbil.
 • Les fotografies fetes amb càmera han de tenir un resolució mínima de 200 ppi  o la màxima possible.
 • Les fotografies fetes amb mòbil (smartphone) s’han de presentar amb la màxima resolució possible
 • Els participants han de presentar les fotografies en suport digital, en arxiu JPEG (una per arxiu).
 1. Presentació i identificació
 • Totes les fotografies han d’anar identificades amb un títol (pot ser un mateix títol per a totes, o bé títols diferents per a cada una) i un pseudònim de l’autor.
  Les dades d’identificació han de figurar al nom de cada arxiu JPEG (p. ex.
  <Títol fotografia> <pseudònim de l’autor>-1.jpg).

Formes d’enviament

 • Per correu electrònic (wetransfer o dropbox) a l’adreça mcortes@cofb.net
 • En una unitat USB, CD o DVD, per correu ordinari dins d’un sobre adreçat a la Secció de Fotografia del Col·legi (FotoCofb), Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, c/Girona, 64-66, 08009 Barcelona, a l’atenció de la Sra. Maribel Cortés
 • Presentar el suport en el registre del Col·legi, dintre d’un sobre adreçat a la Secció de Fotografia del Col·legi (FotoCofb), a l’atenció de la Sra. Maribel Cortés.

Al correu electrònic o a l’interior del sobre amb la unitat del material fotogràfic hi ha de constar la informació següent:

 • Nom complet del concursant que respon al pseudònim.
 • Número de col·legiat. En cas que el concursant sigui familiar de primer grau, el nom i número de col·legiat del farmacèutic del qui és familiar.
 • Adreça postal i electrònica i un telèfon de contacte.

8. Termini d’admissió

El termini per presentar el material fotogràfic d’acord amb la clàusula anterior, romandrà obert del 17 al 31 d’octubre del 2022. Les fotografies presentades fora d’aquest termini quedaran refusades i es tornaran al remitent.

 1. Drets d’imatge. D’acord amb la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge pròpia, totes les fotografies han de respectar el dret a la intimitat de les persones i a la pròpia imatge. En cas que en les fotografies apareguin imatges de persones físiques, els concursants han de garantir que tenen el consentiment exprés per reproduir o publicar les imatges i, en particular, per participar en aquest concurs d’acord amb les condicions que estableixen aquestes bases. El participant es fa plenament responsable del contingut de les fotografies amb total indemnitat per al COFB.
 2. Autoria i responsabilitat. El concursant garanteix l’autoria de les fotografies presentades. El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona queda exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat d’eventuals reclamacions de tercers amb relació a l'autoria o a l'originalitat de les fotografies presentades.
 3. Exposició. Les obres premiades i aquelles que el jurat consideri seran impreses i exposades del 14 de novembre al 9 de desembre del 2022, a la seu col·legial, en el lloc que es determini en aquell moment, amb el títol de la fotografia i el pseudònim de l’autor.
 4. Devolució. Els participants podran recollir les seves fotografies (impreses i/o en una unitat USB, CD o DVD) des del dia 13 de desembre del 2022, a les 16 hores, fins al 24 de gener del 2023, a les 14 hores,

La Secció de Fotografia del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (FotoCofb) podrà destruir les fotografies no recollides en aquest període sense necessitat d’informar prèviament els autors.

 1. Composició del jurat. El jurat del VII Concurs de Fotografia el formen: dos  membres de la Secció de Fotografia (FotoCofb), un fotògraf professional, un  membre de la Junta de Govern del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, i un membre de la plantilla del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

El jurat avaluarà en suport digital les fotografies presentades i determinarà els guanyadors en cada categoria i les fotografies que seran impreses.

 Les decisions del jurat són inapel·lables.

Els criteris d’avaluació que el jurat aplicarà són, entre altres, els següents:

• Qualitat
• Originalitat
• Tècnica
• Rellevància en la temàtica del concurs
• Habilitat per transmetre el missatge

La comunicació als guanyadors s’ha de fer dintre dels set dies naturals anteriors a la data de lliurament de premis prevista a la clàusula 14 de les bases, a l’adreça de correu electrònic proporcionada pel concursant en el formulari d’inscripció. En cas de no rebre l’acceptació dels guanyadors en el termini de quaranta vuit (48) hores naturals a partir de la segona notificació, el premi recaurà en el següent classificat en la categoria corresponent, amb la mateixa mecànica de comunicació que la del guanyador/a.

 1. Premis. Consistiran en llibres de temàtica fotogràfica. Hi haurà un premi pel guanyador/a a la millor fotografia en la categoria color i un altre pel guanyador/a a la millor fotografia en la categoria blanc i negre o monocolor.

El Jurat podrà concedir els accèssits que consideri oportuns.

Pel lliurament dels premis es convocarà als guanyadors el 23 de novembre de 2022, a les 14:00 hores, a la seu col·legial.

 1. Divulgació de les fotografies. Els participants autoritzen l’exposició de les fotografies que presentin a concurs, en els termes previstos a l’apartat 11 de les bases, i a publicar-les amb identificació de l’autor a l’apartat de fotografia del blog del Col·legi (http://blog.cofb.cat/).

Els autors guanyadors autoritzen la publicació de les seves fotografies, amb identificació del seu nom, als mitjans de comunicació habituals del Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona si la corporació ho creu convenient.

 1. Publicació de la imatge dels participants. Els participants autoritzen la captació i publicació de la seva imatge obtinguda en el moment de l’acte de lliurament del premis als mitjans de comunicació habituals del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
 2. Protecció de dades. D’acord amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades, la LO 3/2018, de 5 de desembre, les dades personals dels participants en el IV concurs de fotografia objecte d’aquestes bases, seran incorporades a la base de dades personals de la qual és responsable el Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona, NIF Q0866002I, carrer Girona, núm. 64, 08009 Barcelona, e-mail cofb@cofb.cat, DPO Mercedes Gras Balaguer, dades de contacte postal les mateixes, e-mail protecciodades.cofb@cofb.cat .

Finalitat del tractament. Gestionar la participació en el concurs de fotografia objecte d’aquestes bases.

Legitimació del tractament. El Col·legi té legitimat per tractar les dades autoritzades mitjançant el seu consentiment, que és revocable en qualsevol moment.

Conservació de les dades. Principalment, les dades personals són tractades mentre són necessàries per desenvolupar el concurs. Un cop acabat aquest, queden blocades i s’hi mantenen el temps en què se’n pot derivar qualsevol responsabilitat relacionada amb el tractament, període que coincideix amb el termini de prescripció d’accions que preveu la normativa vigent, actualment tres anys, després del qual són eliminades de forma definitiva.

Destinataris. Independentment de la publicació de la imatge dels guanyadors en els mitjans de comunicació del COFBLes seves dades personals no seran cedides a tercers llevat dels casos en què hi hagi una obligació legal de fer-ho.

Confidencialitat i mesures de seguretat. Les dades personals són tractades de forma absolutament confidencial. El responsable del tractament ha implantat una sèrie de mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir-ne la seguretat i evitar-ne la destrucció, la pèrdua, l’accés il·lícit o l’alteració il·lícita. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris como l’abast, els contextos i les finalitats del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.

Drets. En qualsevol moment, el participant pot exercir els dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i revocar, limitar o oposar-se al tractament mitjançant comunicació escrita, enviada per correu postal o electrònic a les adreces del responsable indicades anteriorment.

També té dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Pot consultar la informació addicional detallada sobre Protecció de Dades a les nostres pàgines web: https://www.cofb.net/group/guest/transparencia o http://www.cofb.org/web/guest/transparencia, clicar Política de Privacitat.

 1. La participació com a concursant implica l’acceptació de totes les bases d'aquest concurs. La presentació de sobres o de fotografies que no s’ajusti a les normes descrites en aquestes bases serà automàticament descartada.
 2. Mesures COVID-19

El COFB es reserva el dret de suspendre temporalment el concurs de fotografia i/o modificar les bases reguladores del mateix, segons les indicacions de les autoritats sanitàries per a la prevenció i el control de la infecció provocada per la COVID-19.

Per a qualsevol consulta sobre el VII Concurs de Fotografia, els participants poden establir contacte mitjançant l’adreça de correu electrònic mcortes@cofb.net

*******

 

ADREÇAT A
Col·legiats i familiars en primer grau