PORTAL DE TRANSPARÈNCIA PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

Aquest és el portal de transparència del Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona.

De conformitat amb el que disposen les lleis 19/2013 de l'Estat i la 19/2014 de la CA de Catalunya que regulen la transparència, l'accés a la informació i el bon govern, el COFB posa a disposició dels usuaris aquest portal amb la finalitat de donar a conèixer la seva activitat, en els termes que estableixen les citades disposicions sobre la publicitat activa.

El Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona, es regeix per les Lleis de col·legis professionals estatal i autonòmica (Llei 2/1974 de 13 de febrer i Llei 7/2006 de 31 de maig respectivament). Segons aquestes disposicions els col·legis professionals són corporacions de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per complir amb les seves finalitats.

Són finalitats i funcions públiques dels col·legis l'ordenació de l'exercici de les professions, la representació institucional d'aquestes, la defensa dels interessos professionals dels col·legiats i la protecció dels interessos dels consumidors i usuaris dels serveis dels seus col·legiats. També són un vehicle orgànic de participació dels professionals en les funcions públiques de caràcter representatiu i d'interès general.

Els col·legis professionals també poden exercir activitats i prestar serveis als seus col·legiats en règim de dret privat.

Les obligacions que estableixen les Lleis de Transparència citades només són d'aplicació en allò que afecta les seves funcions públiques.