AVIS LEGAL AVIS LEGAL

IDENTIFICACIÓ

El Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona, és una corporació de dret públic, registrada en el Registre de Col·legis Professionals del Departament de Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya, situat al carrer Girona, número 64, baixos, 08009 BARCELONA, telèfon 93 244 07 10, e-mail cofbcofb.net i número d'identificació fiscal Q-0866002-I. Aquesta institució es regeix per les Lleis de col·legis professionals estatal i autonòmica, i pels seus propis estatuts declarats adequats a la legalitat pel citat departament per Resolució JUS/1414/2008 de 6 de maig, publicats en el DOGC de 15 de maig de 2008. Inscripció número F/B 211.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tot el contingut de les pàgines d’aquesta web (http://www.cofb.org/) és propietat del Col·legi, i comprèn, a títol enunciatiu no limitatiu els següents elements: textos, gràfics, imatges, logotips, arxius de sotfware, colors, estructura, selecció, ordenació i presentació de continguts, programa d’ordinador  per a la seva creació i el seu funcionament, i està totalment prohibida la reproducció total i/o parcial, la comunicació pública i l’emmagatzematge  d’aquesta pàgina i de qualsevol altre material i/o element que la integri protegit per la Llei de propietat intel·lectual, sense obtenir el consentiment previ del Col·legi.

 

ACCÉS DELS USUARIS

L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei de conformitat amb la Llei, les condicions generals que conté aquest avís legal, la moral, els bons costums i l’ordre públic. En conseqüència, l’usuari s’obliga a abstenir-se de fer un ús  mitjançant el qual es lesionin els drets i els interessos de la institució i de tercers o que de qualsevol manera pugui comportar un impediment en l’accés d’altres usuaris autoritzats i es fa responsable dels danys i perjudicis que el col·legi hagi de suportar per motiu d’aquest ús  del portal.

 

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

El Col·legi adverteix que els continguts d’aquesta web són de caràcter informatiu i declina tota responsabilitat sobre la informació que s’ofereixi mitjançant la reproducció de documents elaborats per altres administracions públiques, notícies de premsa i serveis que proporcionin companyies alienes al Col·legi.

Tampoc es pot fer responsable de les versions electròniques dels documents publicats en diaris oficials, quan es carreguin directament, de les notícies aparegudes en diaris  i revistes d’informació, ni dels continguts dels links d’interès.

El Col·legi es reserva el dret de modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d’aquesta web.

Tampoc es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema informàtic dels usuaris per l’existència de virus no detectats o altres elements lesius en els seus continguts.

 

PROTECCIÓ DE DADES:

D’acord amb el Reglament del Parlament Europeu i del Consell de Protecció de Dades de 27 d’abril de 2016, 
El Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona és el responsable de tractament de la base de dades que es genera amb l'accés dels usuaris a aquesta web.

Dades del Representant:
Sr. Josep Gavaldà Litran, Gerent:
C/ Girona 64
Correu electrònic gerencia@cofb.net
Tel. 932440719

Dades del Delegat de Protecció de Dades:
Mercedes Gras Balaguer.
C/ Girona 64
Correu electrònic protecciodades.cofb@cofb.cat
Tel. 932440719

Finalitat del tractament: 
les finalitats pròpies del funcionament de l’accés i per a aquelles altres funcions que permetin millorar la prestació del servei, comunicar incidències i realitzar acció comercial pròpia de la web.

Conservació de la informació:
La informació dels accessos es conserva durant 38 mesos.
No es produeixen decisions automatitzades, ni cap mena de perfils d’activitat de l’usuari en concret a través de la web.

Legitimació: El Col·legi com a corporació de dret públic d’acord amb la Llei de Col·legis professionals, els seus Estatuts, la normativa sobre transparència, i el consentiment de l’usuari en accedir a la pàgina i acceptar els criteris de navegació.

Destinataris: no hi ha prevista cap cessió de dades ni transferències internacionals de les dades.

Exercici de drets: L’usuari té dret a l’accés, la rectificació, la cancel·lació, la supressió, i portabilitat, així com la limitació i l’oposició, al tractament de les seves dades, a retirar el consentiment prestat amb una comunicació escrita dirigida al carrer Girona número 64, 08009 Barcelona o per correu electrònic a l’adreça “protecciodades.cofb@cofb.cat”, i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.