Transparència Transparència


Aquest és el portal de transparència del Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona.

De conformitat amb el que disposen les lleis 19/2013 de l'Estat i la 19/2014 de la CA de Catalunya que regulen la transparència , l'accés a la informació i el bon govern, aquest col·legi, posa a disposició dels usuaris aquest portal amb la finalitat de donar a conèixer la seva activitat, en els termes que estableixen les citades disposicions sobre la publicitat activa.

El Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona, es regeix per les Lleis de col·legis professionals estatal i autonòmica (Llei 2/1974 de 13 de febrer i Llei 7/2006 de 31 de maig respectivament). Segons aquestes disposicions els col·legis professionals són corporacions de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per complir amb les seves finalitats.

Són finalitats i funcions públiques dels col·legis l'ordenació de l'exercici de les professions, la representació institucional de les mateixes, la defensa dels interessos professionals dels col·legiats i la protecció dels interessos dels consumidors i usuaris dels serveis dels seus col·legiats. També són un vehicle orgànic de participació dels professionals en les funcions públiques de caràcter representatiu i d'interès general.

Els col·legis professionals també poden exercir activitats i prestar serveis als seus col·legiats en règim de dret privat.

Les obligacions que estableixen les Lleis de Transparència citades, només són d'aplicació en allò que afecta a les seves funcions públiques.

 
expandir  encoger
Dades del Col·legi

Òrgans, estructura i règim de Govern
Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona, és una corporació de dret púbic que es va crear l'any 1898 com a conseqüència de la publicació del Reial Decret de 12 d'abril de 1898, i la primera seu va ser el primer pis del número 2 de la Plaça Reial de Barcelona. En l'actualitat el Col·legi està ubicat al núm. 64 del carrer Girona de Barcelona. DP 08009, tel. 932440710 i e-mail cofb@cofb.cat

Organització Col·legial

El col·legi està regit per la Junta General , integrada per la totalitat de col·legiats, Òrgan sobirà, i per la Junta de Govern que es compon d'un president, un vicepresident, un secretari, un tresorer i un vice-tresorer, un màxim de cinc vocals de número i els vocals designats com a representants de les vocalies dels diferents àmbits d'exercici de la professió i àrees específiques de coneixement: Anàlisis, Alimentació i Nutrició, Atenció Primària, Dermofarmàcia i Productes Sanitaris, Distribució, Hospitals, Plantes Medicinals i Homeopatia, Indústria, Investigació i Docència, Oficina de farmàcia, Ortopèdia i Salut Pública.

La Junta de Govern està constituïda per un Ple i una Comissió Permanent. Formen part del Ple, tots els membres de la Junta i formen part de la Comissió Permanent el president, el vice-president, el secretari, el tresorer , el vice-tresorer i cinc vocals designats pel Ple per períodes d'un any.

Comissions:
Comissió de beques i premis.

Comissió de cultura.

Comissió de deontologia.

Comissió de formació continuada.

Comissió de parafarmàcia.

Comissió projectes professionals.

Comissió de reglaments.

Comissió de jubilats

Organigrama funcional
El Col·legi compta amb un Gerent que és el màxim responsable de la gestió.

Hi ha nou departaments: Presidència, Assessoria Jurídica a Col·legiats i Tramitació d'Expedients, Comunicació Col·legial i Centre de Documentació, Comptabilitat, CIM, Formació i Desenvolupament professional, Premsa, Secretaria, i Sistemes d'Informació. Cada departament compta amb un cap i responsables d'àrees.

Funcions públiques 
a. Garantir que l'exercici professional s'adequa a les normatives vigents en cada moment, a la deontologia i les bones pràctiques, i que es respectin els drets i els interessos de les persones destinatàries de l'actuació professional.

b. Ordenar l'exercici de la professió en l'àmbit de la seva competència i en el marc legal aplicable, vetllant pel compliment dels deures i les obligacions dels farmacèutics col·legiats i de les societats professionals, per la dignitat professional i pel respecte dels drets dels ciutadans. També, proposar a l'administració l'adopció de mesures amb relació a l'ordenament i la regulació de l'accés i l'exercici de la professió.

c. Vetllar pels drets i pel compliment dels deures i les obligacions dels col·legiats i perquè no es produeixin actes d'intrusisme, de competència deslleial o altres actuacions irregulars que vulnerin les normes deontològiques, adoptant, si es dóna el cas, les mesures i les accions establertes en els presents Estatuts i l'ordenament jurídic.

d. Exercir la potestat disciplinària sobre els seus col·legiats i les societats professionals, en els termes que estableix la llei i aquests Estatuts.

e. Participar en el procediment per obtenir l'acreditació de l'aptitud per a exercir la professió.

f. Promoure i facilitar la formació continuada dels col·legiats per garantir-ne la competència professional organitzant de manera permanent activitats formatives d'actualització professional i subscriure amb aquesta finalitat els convenis pertinents amb la Universitat i altres entitats i institucions.
g. Promoure i facilitar el compliment del deure d'assegurança per cobrir els riscos de responsabilitat en què els col·legiats i les societats professionals puguin incórrer en l'exercici de la professió, d'acord amb el que preveu la Llei 7/2006, d'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.

h. Adoptar les mesures necessàries per facilitar l'exercici professional no permanent, en compliment del que estableix la normativa de la Unió Europea i les lleis.

i. Col·laborar amb l'administració pública mitjançant la participació en òrgans administratius quan així estigui legalment previst i emetre els informes que li siguin requerits per òrgans o autoritats administratives i judicials.

j. Informar en els processos judicials i administratius en els quals es discuteixin qüestions relatives a l'exercici de l'activitat i honoraris professionals.

k. Informar sobre els projectes de disposicions generals que afectin l'exercici de la professió o la institució col·legial.

l. Aprovar els pressupostos corresponents i regular i fixar les aportacions dels col·legiats.

m. Exercir en matèria d'ordenació farmacèutica les competències que li atribueix la llei o per delegació de l'administració, i instruir i resoldre els corresponents expedients d'acord amb el que estableixen la llei i aquests Estatuts.

n. Ordenar i exigir el compliment dels horaris d'obertura i tancament de les farmàcies i organitzar els serveis d'urgència i vacances per tal que quedi garantida la correcta prestació dels serveis i funcions sanitàries i assistencials de les oficines de farmàcia, d'acord amb les disposicions vigents en cada moment.

o. Encarregar-se de cobrar les percepcions i els honoraris professionals quan els col·legiats ho demanin expressament, exceptuant d'aquest requisit les percepcions que els titulars d'oficina de farmàcia hagin de rebre a conseqüència de la prestació farmacèutica i altres serveis professionals a facturar a càrrec del Sistema Nacional de Salut i altres entitats concertades.

El Col·legi gestionarà i tramitarà la facturació i la liquidació d'aquesta prestació per compte dels citats titulars de conformitat amb les condicions que fixin els convenis que signi la corporació farmacèutica amb les dites entitats. Correspondrà únicament als titulars propietaris de les oficines de farmàcia entendre, debatre i aprovar el text en el qual es fixin les condicions establertes en els concerts respectius. Les reunions per tractar aquests assumptes aniran adreçades únicament i exclusivament a aquests col·legiats i es convocaran i regiran seguint el reglament que aprovi la Junta de Govern.

p. Redactar els reglaments de règim interior que s'estimin convenients per a la bona marxa de la corporació i per desenvolupar les competències que en cada cas exerceixi per delegació de l'administració pública.

q. Mantenir actualitzats els registres de col·legiats i de societats professionals, i inscriure en els corresponents registres els títols de llicenciats en farmàcia, de doctor i d'especialista.

r. Totes aquelles funcions de naturalesa pública que li atribueixi la legislació vigent en cada moment.

Política de privacitat

 

Responsable de tractament de les dades de caràcter personal que estan a les bases de dades del COFB: Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona. NIF Q0866002I. Carrer Girona núm. 64, 08009 Barcelona, e-mail cofb@cofb.net.

El representant del COFB en aquesta responsabilitat: Sr. Josep Gavaldà Litran, les dades de contacte: carrer Girona núm. 64, 08009 Barcelona, e-mail gerencia@cofb.net.

DPO (DPD) Mercedes Gras Balaguer: dades de contacte: carrer Girona núm. 64, 08009 Barcelona, e-mail protecciodades.cofb@cofb.cat.
Les seves dades formen part de la base de dades de la qual n'és responsable el Col·legi.

Finalitats de tractament

La finalitat del tractament d'aquestes dades està relacionada amb l'activitat econòmica que desenvolupa el Col·legi segons el que estableixen els Estatuts Col·legials com a corporació de dret públic.

La gestió de l'activitat econòmica del Col·legi s'estructura en departaments, i la finalitat del tractament de les dades personals dependrà de quin departament prové el servei, la informació o la gestió que se li proporciona.

Finalitat del tractament de les dades segons Departaments:

Secretaria per gestionar les altes i baixes de col·legiació i de vocalies, els nomenaments i les baixes de substituts i adjunts, l'organització dels serveis d'urgència de les oficines de farmàcia i la gestió dels serveis generals.

Assessoria Jurídica per exercir les competències delegades del Departament de Salut sobre la tramitació dels procediments administratius d'aplicació de la Llei d'ordenació farmacèutica de Catalunya. Autorització de nova oficina de farmàcia, trasllats, modificacions de locals, canvis de titularitats, nomenaments de regent, atenció a requeriments d'altres organismes i assessorament jurídic divers als col·legiats.

Comptabilitat per la gestió de la liquidació de les factures per la dispensació dels medicaments i productes sanitaris a càrrec del SNS i altres entitats, cobrament de quotes col·legials, i altres serveis, i per tot aquells tràmits que tenen una connotació econòmica.

Sistemes d'Informació per la gestió de la facturació de la dispensació dels productes a càrrec del SNS, gestionar el backoffice i atendre les consultes del col·legiats. No es produeixen decisions automatitzades, ni cap mena de perfils d’activitat de l’usuari en concret a través de la web.

CIM per prestar informació als col·legiats sobre els medicaments i productes farmacèutics, en tots els àmbits.

Comunicació Col·legial i Centre de Documentació per mantenir informats als col·legiats de tot allò que afecta al desenvolupament de la professió en el seu dia a dia, per proporcionar-los informació documental i per atendre les seves consultes. No es produeixen decisions automatitzades, ni cap mena de perfils d’activitat de l’usuari en concret a través de la web.

Secció de Deontologia per gestionar les sol·licituds d'intervenció de la Comissió de Deontologia delegada de la Junta de Govern i les comunicacions per correu electrònic i postal d'activitats pròpies de la secció de Deontologia, per complir amb una de les finalitats de la corporació.

Formació i Desenvolupament Professional per gestionar tota l'activitat de formació incloent-hi les d'Àgora Sanitària i les dades sobre projectes professionals. No es produeixen decisions automatitzades, ni cap mena de perfils d’activitat de l’usuari en concret a través de la web

Comunicació per gestionar la comunicació externa del COFB, contactes amb mitjans de comunicació etc. No es produeixen decisions automatitzades, ni cap mena de perfils d’activitat de l’usuari en concret a través de la web

Blog: les finalitats pròpies del funcionament de l’accés i per a aquelles altres funcions que permetin millorar la prestació del servei, comunicar incidències i realitzar acció comercial pròpia de la web. Conservació de la informació: la informació dels accessos es conserva 38 mesos. No es produeixen decisions automatitzades, ni cap mena de perfils d’activitat de l’usuari en concret a través de la web.

Vídeo vigilància: garantir la seguretat de les persones que accedeixen a la seu social, els bens i instal·lacions. No es produeixen decisions automatitzades, ni cap mena de perfils d’activitat dels usuaris.
 

Conservació de les dades personals

El termini de conservació estarà condicionat a la realització dels tràmits que siguin pertinents en cada cas, i una vegada exhaurit, les dades seran cancel·lades, fins el termini en què prescriguin les accions legals contra l'ús inadequat de les mateixes, transcorregut aquest període, les dades seran destruïdes.

Legitimació

El Col·legi està legitimat per tractar aquestes dades en virtut de les Lleis de col·legis professionals i dels seus propis Estatuts. Pel compliment d'obligacions legals, interès legítim per poder exercir les facultats atorgades per la legislació vigent i en alguns casos el propi consentiment de l'interessat.

Destinataris

No es preveuen destinataris de la informació ni transferències internacional, llevat les comunicacions legalment previstes o les expressament consentides pels interessats. No es produeixen decisions automatitzades, ni cap mena de perfils d’activitat de l’usuari.

Exercici de drets

El afectats podran exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i limitació en el tractament, i el dret d'oposició i supressió en el cas que hagin estat cancel·lades o deixin de fer-se servir per la finalitat amb la qual es van obtenir, mitjançant una comunicació escrita per correu postal o electrònic a les adreces indicades anteriorment. presentar una reclamació davant l’autoritat de control l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l’”Agencia Española de Protección de Datos”.

 

Normativa

Estatuts

Codi de Conducta

Document d'adhesió codi de conducta

Codi de Deontologia 


Reglaments (pendent de completar)

Reunions de Titulars D'oficina de farmàcia 
Normes d'aplicació del Decret 321/1996 d'1 d'octubre sobre horaris d'atenció al Públic de les oficines de farmàcia 
De les ABS i Sectors Sanitaris (Delegats i Coordinadors)
De les mesures a les oficines de farmàcia en risc de tancament Pendent
Reglament de Beques 
Codi tipus de tractament de dades de caràcter personal a l'oficina de farmàcia i annexos 


Lleis de Col·legis Professionals 

Llei 2/1974 de 13 de febrer (estatal) 

Llei 7/2006 de 31 de maig (CA Catalunya) 


Lleis que regulen l'exercici 
Llei 29/2006 de 26 de juliol de Garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris 

Llei 31/1991 de 13 de desembre d'Ordenació farmacèutica de Catalunya 

Llei 44/2003 de 21 de novembre de l'exercici de les professions sanitàries 

Altra normativa professional (pendent) 

Projectes de disposicions normatives 

Proyecto de orden por la que se modifican la Orden SSI/2366/2012, de 30 de octubre, por la que se establece el factor común de facturación de la prestación con productos dietéticos y los anexos I, II Y III del Real Decreto 1205/2010, de 24 de septiembre, por el que se fijan las bases para la inclusión de los alimentos dietéticos para usos médicos especiales en la prestación con productos dietéticos del SNS y para el establecimiento de sus importes máximos de financiación 

Proyecto de Orden SSI /2015, por la que se modifica el anexo VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, se regula el procedimiento de Oferta de productos ortoprotésicos y se determinan los coeficientes de corrección 

Proyecto de Real Decreto por el que se regula la financiación y fijación de precios de medicamentos y productos sanitarios y su inclusión en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud 

Gravació de trucades telefòniques: avís legal

Dades del responsable de tractament:

Col·legi de farmacèutics de la Província de Barcelona.
Dir. Postal: C/ Girona 64, 08009 Barcelona
Tel: 932440710
Correu electrònic: cofb@cofb.net


Finalitat del tractament:

Gestionar les dades per la prestació de serveis que el col·legi proporciona als col·legiats. Promoció, informació, atendre consultes, fer un seguiment dels serveis que es presten i de tot allò que fa referència al compliment de les finalitats i funcions del Col·legi. Les dades s'obtenen per la condició de l'interessat com a col·legiat i no col·legiat.

En el moment en què el Col·legi decideixi projectar un altra finalitat no recollida en les anteriors, informarà a l'interessat amb antelació suficient perquè aquest s'hi pugui oposar.

El Col·legi no realitzarà amb les dades personals cap tractament automatitzat de perfils, únicament les utilitzarà per complir amb les finalitats per les quals es recaven.

Les dades personals seran cancel·lades en el moment en què l'interessat deixi de tenir la relació de col·legiat o finalitzi la prestació del servei sol·licitat per l'interlocutor no col·legiat amb el Col·legi. Però es conservaran durant el termini que estableixi la normativa vigent o durant el temps en què es pugui exigir algun tipus de responsabilitat derivada del tractament de les dades .


Legitimació:

La legitimació que empara el Col·legi a tractar les seves dades es basa en el compliment de les obligacions i les funcions recollides en els seus Estatuts i per proporcionar seguretat jurídica a les converses telefòniques.

En el moment en què l'interlocutor manté una conversa telefònica amb qualsevol de les persones que responen des del Col·legi, en la seva qualitat d'empleats o de representats s'entén que consent la gravació i es dona per informat de tot allò que la Llei exigeix en l'àmbit de la protecció de les dades de caràcter personal. El consentiment de l'interessat legitima en tot cas al Col·legi a tractar les seves dades personals.


Destinataris:

En aquest cas no es preveuen destinataris de les dades, la qual cosa vol dir que en principi el Col·legi no farà cap cessió d'aquesta informació, sens perjudici que en moments puntuals hagi de contractar els serveis d'altres empreses o professionals per fer algun tractament específic d'acord amb les finalitats descrites. En aquest cas, aquests tercers tindran la consideració d'encarregats de tractament, cosa que no implicarà cap cessió.


Drets:

Els interessats podran exercir els drets que a continuació es relacionen:

Dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals
Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió
Dret a sol·licitar la seva limitació al tractament
Dret a oposar-se al tractament
Drets a la portabilitat de les seves dades.
També té dret a retirar el consentiment d'un tractament autoritzat per una finalitat concreta.
Per exercir els citats drets, l'interessat haurà de dirigir un escrit per e-mail a l'adreça cofb@cofb.net, o per correu postal al Carrer Girona 64, 08009 Barcelona.

En el cas que no s'hagi obtingut satisfacció per la presentació de la sol·licitud per exercitar qualsevol dels drets relacionats, l'interessat podrà presentar reclamació davant de l'autoritzat de control competent (Agencia Española de Protección de Datos, Jorge Juan num. 6, 28001 Madrid, NIF Q2813014D).


Procedència de les dades :

Les dades han estat obtingudes dels propis interessats.
Les dades objecte de tractament són el nom, cognoms, en el seu cas adreça de la farmàcia, postal i electrònica del/la farmacèutic/a titular d'oficina de farmàcia, i aquelles dades que hagin proporcionat per motiu de la sol·licitud i/o contractació d'alguns dels serveis que ofereix el Col·legi, o de la relació del col·legiat i/o interlocutor no col·legiat i necessiten mesures de seguretat de nivell baix per garantir la seguretat en el seu tractament.

Memòria
Convenis

Prestació Farmacèutica

CatSalut 

 • Concert CCFC-CSC
 • Altres annexes posteriors: recepta electrònica
 • Altres annexes posteriors: cartera de serveis
 • Altres annexes posteriors: dietoterapèutics, AIUs i atenció farmacèutica 

Muface, Isfas i Mugeju 

 • Concert Consejo General de Colegios Farmacéuticos - Muface 
 • Concert Consejo General de Colegios Farmacéuticos - Isfas 
 • Concert Consejo General de Colegios Farmacéuticos - Mugeju 

Entitats d'assegurança lliure 

 • Concert COFB - Mercadona 

Ajuntaments i beneficència 

 • Concert COFB - Ajuntament de Terrassa 
 • Concert COFB - Ajuntament de Manresa]

Mútues d'accidents de treball 

 • Concert COFB - Mutua Balear
Participació en Fundació i Societats

 

Palau de la Música 

Firmaprofessional , S.A.

Cofb 64 Serveis, S.L.U.

 

Informació i tràmits
Accés a la informació pública

 

Articles 18 al 44 de la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació i bon govern.

Sol·licitud - Enllaç al formulari (pendent)

Documentació - Mecanismes per adjuntar documentació a la sol·licitud (pendent)

Procediment

Les sol·licituds d'accés a la informació pública es poden fer per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la identitat del sol·licitant, la informació precisa a la qual es vol tenir accés, sense necessitat d'indicar cap document ni expedient concrets, la forma o el format en què es prefereix tenir accés a la informació, i una adreça de contacte, preferentment electrònica, que serveixi per a les comunicacions entre el sol·licitant i l'Administració.

Les sol·licituds presentades per mitjans electrònics s'han de poder tramitar amb l'ús de la signatura electrònica, per mitjà d'un formulari electrònic senzill i fàcilment accessible que el Portal de la Transparència ha de posar a disposició dels ciutadans, o per qualsevol altre mitjà que s'estableixi per reglament.

Una vegada presentada la sol·licitud, s'ha de notificar al sol·licitant la recepció de la sol·licitud indicant el dia de recepció, la data màxima per a resoldre i la persona responsable de la tramitació.

Si una sol·licitud d'accés a la informació pública s'ha formulat en termes imprecisos o massa genèrics, el col·legi ho comunicarà al sol·licitant i li demanarà que concreti la informació a la qual vol tenir accés en un termini de 10 dies a comptar a partir de l'endemà de la rebuda del requeriment.

Si l'interessat no contesta dins el termini establert, se'l tindrà per desistit.


Inadmissió de sol·licituds: No seran admeses a tràmit les sol·licituds d'accés a la informació pública en els supòsits següents

a) Si demanen notes, esborranys, resums, opinions o qualsevol document de treball intern sense rellevància o interès públic.

b) Si per a obtenir la informació que demanen cal una tasca complexa d'elaboració o reelaboració. En aquest cas, es pot donar la informació de manera desglossada, amb l'audiència prèvia del sol·licitant.

c) Si la informació que demanen és en fase d'elaboració i s'ha de fer pública, d'acord amb les obligacions de transparència del títol II, dins el termini de tres mesos.

Tampoc no seran admeses a tràmit les sol·licituds d'informació consistents en consultes jurídiques o peticions d'informes o dictàmens, sens perjudici dels supòsits de consulta o orientació establerts per la legislació general de procediment administratiu i per les lleis sectorials que es demanin d'acord amb la normativa corresponent.

La inadmissió de sol·licituds ha d'ésser motivada i comunicada al sol·licitant.


Termini per a resoldre

1. Les sol·licituds s'han de resoldre en el termini d'un mes, a comptar del dia següent a la recepció de la sol·licitud.

2. El col·legi por prorrogar aquest termini, si ho justifiquen el volum o la complexitat de la informació requerida, fins a un termini igual a la meitat de l'inicial.


Resolució: La resolució ha d'ésser estimatòria de la sol·licitud, llevat que sigui aplicable algun dels límits establerts e la Llei de transparència.

La Resolució haurà d'indicar els recursos que l'interessat en el cas que s'estimi parcialment l'accés a la informació, o es desestimi en la seva totalitat.


Silenci administratiu:

1. Si l'Administració no resol i notifica dins el termini establert, la sol·licitud s'entén estimada, llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori, total o parcial, amb relació a una determinada informació.

3. En el cas de silenci administratiu estimatori, el Col·legi està obligat a facilitar l'accés a la informació pública en el termini de 30 dies, a comptar del moment en el que el Col·legi incorre en silenci.


Gratuïtat i contraprestacions

1. L'accés a la informació pública és gratuït si les dades són consultades en el lloc on es troben dipositades, o bé si existeixen en format electrònic, cas en el qual han d'ésser lliurades per correu electrònic.

2. L'expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l'original poden restar subjectes a una contraprestació econòmica, la qual no pot excedir el cost de l'operació