Què és el Col·legi?

 

El Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona (COFB) és la institució que representa els més de 8.550 farmacèutics que exerceixen la professió en els seus diversos àmbits: hospitals, oficines de farmàcia, atenció primària, indústria, salut pública, laboratoris d'ànalisis clíniques, investigació i docència... i posa al seu abast els serveis i activitats necessàries perquè puguin ampliar els seus coneixements, desenvolupar les seves capacitats professionals i contribuir de forma decisiva a millorar la salut de la població. L'excel·lència i l'ètica professional són els valors que guien les actuacions del Col·legi.

Presentació institucional del Col·legi "Amb esperit de servei"

Codi Deontològic Codi Deontològic

Entre les principals funcions dels col·legis professionals es troba la de vetllar pel Codi Deontològic, garantint que l'exercici de la professió s'està duent a terme seguint els criteris ètics i de qualitat establerts en cada cas. A continuació podeu consultar el dels farmacèutics.

Estatuts Estatuts

Els actuals Estatuts del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona van ser aprovats el maig de 2008, adaptats als preceptes de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals.

Norma ISO 9001:2008 Norma ISO 9001:2008


El Col·legi torna a renovar la certificació de gestió de la qualitat

El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona ha superat novament de manera satisfactòria l’auditoria externa que periòdicament realitza Bureau Veritas Certification. L’entitat ha certificat que el seu Sistema de Gestió ha estat auditat i trobat conforme amb les exigències de la norma ISO 9001:2008.

En la mateixa línia que l’any anterior, a banda de certificar els processos generals, s’inclouen la gestió i informació de medicaments i productes sanitaris (Centre d’Informació del Medicament), la tramitació de sol·licituds d’intervenció de la Comissió de Deontologia i la planificació i realització de les visites d’inspecció i/o assessorament a les oficines de farmàcia (Deontologia), la tramitació d’expedient d’alta, reingrés i baixa de col·legiació i la tramitació de nomenament de farmacèutic substitut i adjunt d’oficina de farmàcia (Departament de Secretaria). Enguany també s’ha auditat al Departament d’Assessoria Jurídica als col·legiats i tramitació de situacions especials, concurs de creditors, embargaments, hipoteques immobiliàries i cessió de crèdit. El certificat de qualitat és vigent des del mes de novembre del 2016 fins al setembre del 2018.

  • Política de Qualitat COFB   
  • Certificat Norma ISO 9001:2008