POLÍTICA DE PRIVACITAT POLÍTICA DE PRIVACITAT

Responsable de tractament de les dades de caràcter personal que estan a les bases de dades del COFB: Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona. NIF Q0866002I. Carrer Girona núm. 64, 08009 Barcelona, e-mail cofb@cofb.net

El representant del COFB en aquesta responsabilitat: Sr. Josep Gavaldà Litran, les dades de contacte: carrer Girona núm. 64, 08009 Barcelona, e-mail gerencia@cofb.net

DPO (DPD) Mercedes Gras Balaguer:  dades de contacte: carrer Girona núm. 64, 08009 Barcelona, e-mail  protecciodades.cofb@cofb.cat

Les seves dades formen part de la base de dades de la qual n'és responsable el Col·legi.

 

FINALITATS DEL TRACTAMENT

La finalitat del tractament d'aquestes dades està relacionada amb l'activitat econòmica que desenvolupa el Col·legi segons allò que estableixen els Estatuts Col·legials com a corporació de dret públic.

La gestió de l'activitat econòmica del Col·legi s'estructura en departaments, i la finalitat del tractament de les dades personals dependrà de quin departament prové el servei, la informació o la gestió que se li proporciona.

Finalitat del tractament de les dades segons Departaments:

 • Secretaria: Per gestionar les altes i baixes de col·legiació i de vocalies, els nomenaments i les baixes de substituts i adjunts, l'organització dels serveis d'urgència de les oficines de farmàcia i la gestió dels serveis generals.
 • Assessoria Jurídica: Per exercir les competències delegades del Departament de Salut  sobre la tramitació dels procediments administratius d'aplicació de la Llei d'ordenació farmacèutica de Catalunya. Autorització de nova oficina de farmàcia, trasllats, modificacions de locals, canvis de titularitats, nomenaments de regent, atenció a requeriments d'altres organismes i assessorament jurídic divers als col·legiats.
 • Comptabilitat: Per la gestió de la liquidació de les factures per la dispensació dels medicaments i productes sanitaris a càrrec del SNS i altres entitats, cobrament de quotes col·legials, i altres serveis, i per tots aquells tràmits que tenen una connotació econòmica.
 • Sistemes d'Informació: Per la gestió de la facturació de la dispensació dels productes a càrrec del SNS, gestionar el backoffice i atendre les consultes dels col·legiats. No es produeixen decisions automatitzades, ni cap mena de perfils d'activitat de l'usuari en concret a través de la web.
 • CIM: Per prestar informació als col·legiats sobre els medicaments i productes farmacèutics, en tots els àmbits.
 • Comunicació Col·legial i Centre de Documentació: Per mantenir informats els col·legiats de tot allò que afecta el desenvolupament de la professió en el seu dia a dia, per atendre les seves consultes, i per proporcionar-los mitjançant e-mail, butlletins d'informació relatius a la convocatòria, activitats i continguts del Congrés Europeu d'Oficina de Farmàcia i Saló de Medicaments i Parafarmàcia d'INFARMA, així com dels concursos, beques i premis que organitza el Col·legi. No es produeixen decisions automatitzades, ni cap mena de perfils d'activitat de l'usuari en concret a través de la web.
 • Secció de Deontologia: Per gestionar les sol·licituds d'intervenció de la Comissió de Deontologia delegada de la Junta de Govern i les comunicacions per correu electrònic i postal d'activitats pròpies de la secció de Deontologia, per complir amb una de les finalitats de la corporació.
 • Comissió de Beques i premis: per gestionar les sol·licituds de participació i tots els tràmits que es duen a terme per la convocatòria i concessió de les beques i premis que atorga el Col·legi.
 • Comissió de Cultura: per gestionar les activitats d’aspecte social i cultural, incloent-hi  les dades de participació en el concurs FotoCofb que convoca la Secció de fotografia del Col·legi.
 • Formació i Desenvolupament Professional: Per gestionar tota l'activitat de formació i promoció científica, incloent-hi les d'Àgora Sanitària i les dades sobre projectes professionals, i les de participació en el Congrés Europeu d'Oficina de Farmàcia i Saló de Medicaments i Parafarmàcia d'INFARMA, així com proporcionar informació, mitjançant correu electrònic, de les activitats i publicacions del citat Congrés Europeu de Farmàcia. No es produeixen decisions automatitzades, ni cap mena de perfils d'activitat de l'usuari en concret a través de la web.
 • Comunicació: Per gestionar la comunicació externa del COFB, contactes amb mitjans de comunicació, etc. No es produeixen decisions automatitzades, ni cap mena de perfils d'activitat de l'usuari en concret a través de la web.
 • Blog: Les finalitats del tractament són les pròpies del funcionament de l'accés i per a aquelles altres funcions que permetin millorar la prestació del servei, comunicar incidències i realitzar acció comercial pròpia de la web. Conservació de la informació: La informació dels accessos es conserva 38 mesos. No es produeixen decisions automatitzades, ni cap mena de perfils d'activitat de l'usuari en concret a través de la web.
 • Vídeo vigilància: Garantir la seguretat de les persones que accedeixen a la seu social, els béns i instal·lacions. No es produeixen decisions automatitzades, ni cap mena de perfils d'activitat dels usuaris.

 

CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

El termini de conservació estarà condicionat a la realització dels tràmits que siguin pertinents en cada cas, i una vegada exhaurit, les dades seran cancel·lades, fins al termini en què prescriguin les accions legals contra l'ús inadequat d'aquestes, transcorregut aquest període, les dades seran destruïdes.

 

LEGITIMACIÓ

El Col·legi està legitimat per tractar aquestes dades en virtut de les Lleis de col·legis professionals i dels seus propis Estatuts. Pel compliment d'obligacions legals, interès legítim per poder exercir les facultats atorgades per la legislació vigent i en alguns casos el mateix consentiment de l'interessat.

 

DESTINATARIS

No es preveuen destinataris de la informació ni transferències internacionals, llevat les comunicacions legalment previstes o les expressament consentides pels interessats. No es produeixen decisions automatitzades, ni cap mena de perfils d'activitat de l'usuari.

 

EXERCICI DE DRETS

Els afectats podran exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i limitació en el tractament, i el dret d'oposició i supressió en el cas que hagin estat cancel·lades o deixin de fer-se servir per a la finalitat amb la qual es van obtenir, mitjançant una comunicació escrita per correu postal o electrònic a les adreces indicades anteriorment i presentar una reclamació davant l'autoritat de control l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Agencia Española de Protección de Datos.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT EN LA GRAVACIÓ DE CONVERSES TELEFÒNIQUES

Dades del responsable de tractament

Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona.
Dir. Postal: C/ Girona 64, 08009 Barcelona
Tel: 932440710
Correu electrònic: delegatprotecciodades@cofb.net 
Contacte DPD: Mercedes Gras Balaguer

Finalitat del tractament

Gestionar les dades per la prestació de serveis que el Col·legi proporciona als col·legiats. Promoció, informació, atendre consultes, fer un seguiment dels serveis que es presten i de tot allò que fa referència al compliment de les finalitats i funcions del Col·legi. Les dades s'obtenen per la condició de l'interessat com a col·legiat i no col·legiat.

En el moment en què el Col·legi decideixi projectar una altra finalitat no recollida en les anteriors, informarà l'interessat amb antelació suficient perquè aquest s'hi pugui oposar.

El Col·legi no realitzarà amb les dades personals cap tractament automatitzat de perfils, únicament les utilitzarà per complir amb les finalitats per les quals es recaven.

Les dades personals seran cancel·lades en el moment en què l'interessat deixi de tenir la relació de col·legiat o finalitzi la prestació del servei sol·licitat per l'interlocutor no col·legiat amb el Col·legi. Però es conservaran durant el termini que estableixi la normativa vigent o durant el temps en què es pugui exigir algun tipus de responsabilitat  derivada del tractament de les dades.

Legitimació

La legitimació que empara el Col·legi a tractar les seves dades es basa en el compliment de les obligacions i les funcions recollides en els seus Estatuts i per proporcionar seguretat jurídica a les converses telefòniques.

En el moment en què l'interlocutor manté una conversa telefònica amb qualsevulla de les persones que responen des del Col·legi, en la seva qualitat d'empleats o de representats s'entén que consent la gravació i es dóna per informat de tot allò que la Llei exigeix en l'àmbit de la protecció de les dades de caràcter personal. El consentiment de l'interessat legitima en tot cas al Col·legi a tractar les seves dades personals.

Destinataris

En aquest cas no es preveuen destinataris de les dades, la qual cosa vol dir que en principi el Col·legi no farà cap cessió d'aquesta informació, sens perjudici que en moments puntuals hagi de contractar els serveis d'altres empreses o professionals per fer algun tractament específic d'acord amb les finalitats descrites. En aquest cas, aquests tercers tindran la consideració d'encarregats de tractament, cosa que no implicarà cap cessió.

Drets

Els interessats podran exercir els drets que a continuació es relacionen:

 • Dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió
 • Dret a sol·licitar la seva limitació al tractament
 • Dret a oposar-se al tractament
 • Drets a la portabilitat de les seves dades.

També té dret a retirar el consentiment d'un tractament autoritzat per una finalitat concreta.

Per exercir els citats drets, l'interessat haurà de dirigir un escrit per e-mail a l'adreça delegatprotecciodades@cofb.net o per correu postal al Carrer Girona 54, 08009 Barcelona.

En el cas que no s'hagi obtingut satisfacció per la presentació de la sol·licitud per exercitar qualsevulla dels drets relacionats, l'interessat podrà presentar reclamació davant de l'autoritzat de control competent (Agencia Española de Protección de Datos, Jorge Juan núm. 6, 28001 Madrid, NIF Q2813014D).

Procedència de les dades

Les dades han estat obtingudes dels mateixos interessats.

Les dades objecte de tractament són el nom, cognoms, en el seu cas adreça de la farmàcia, postal i electrònica del/la  farmacèutic/a titular d'oficina de farmàcia, i aquelles dades que hagin proporcionat per motiu de la sol·licitud i/o contractació d'alguns dels serveis que ofereix el Col·legi, o de la relació del col·legiat i/o interlocutor no col·legiat i necessiten mesures de seguretat de nivell baix per la garantia de la seguretat en el seu tractament.