QUEIXES, CONSULTES I COMUNICACIONS

SOL·LICITUD D'INTERVENCIÓ PER: Consulta

(*)Camp obligatori
(**)Ha d'emplenar almenys un dels dos camps

Dades de la persona consumidoraAdjuntar documentació (opcional)Fitxers amb extensió diferent a: .pdf .odt .doc .docx .jpg .jpeg .gif seran ignorats pel sistema.Tamany màx. fitxers: 4MB

Informació sobre política de privacitat d’acord amb el RGPD(UE) 2016/679 de 27 d’abril.
Col·legi de Farmacèutic de la província de Barcelona. NIF Q0866002I. Carrer Girona núm. 64, 08009 Barcelona, e-mail deontologia@cofb.net DPO (DPD) Mercedes Gras Balaguer, dades de contacte, les mateixes.
Les seves dades formen part de la base de dades de deontologia de la que n’és responsable el Col·legi. La finalitat del tractament d’aquestes dades és la de gestionar les sol·licituds d’intervenció de la Comissió de Deontologia delegada de la Junta de Govern i les comunicacions per correu electrònic i postal de activitats pròpies de la secció de Deontologia, per complir amb una de les finalitats de la corporació. El termini de conservació estarà condicionat a la realització dels tràmits que siguin pertinents en cada cas, i una vegada exhaurits, les dades seran cancel·lades, fins el termini en el que prescriguin les accions legals contra l’ús inadequat de les mateixes, transcorregut aquest període, les dades seran destruïdes.

El Col·legi està legitimat per tractar aquestes dades en virtut de les Lleis de Col·legis professionals i dels seus propis Estatuts. No es preveuen destinataris de la informació, llevat les comunicacions legalment previstes a les administracions públiques.
Vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i limitació en el tractament i el dret d’oposició i supressió en el cas que hagin estat cancel·lades o deixin de fer-se servir per la finalitat amb la qual es van obtenir, mitjançant una comunicació escrita per correu postal o electrònic a les adreces indicades anteriorment.

Accepto haver llegit i estar d'acord amb el text superior

Autoritzo les comunicacions per mitjans electrònics