Vull col·legiar-me

 

 

Tramitació d'alta com a col·legiat


La incorporació al col·legi professional corresponent és un requisit necessari per a l'exercici de les professions col·legiades segons la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.
 
L'ingrés dels farmacèutics al Col·legi de la província de Barcelona és condició prèvia i requisit indispensable per poder exercir la professió en qualsevol de les modalitats quan el domicili professional únic o principal estigui situat en aquesta província.

Qualsevol professional col·legiat en un altre col·legi de l'Estat o bé un ciutadà europeu col·legiat en qualsevol país de la Unió Europea, que exerceixi l'activitat amb caràcter ocasional en l'àmbit territorial de la província de Barcelona vindrà obligat a comunicar-ho al COFB, amb caràcter previ a l'inici dels actes professionals.

 

 

Col·legiació online

 

Accés amb el teu DNIe: cal que disposis d'un DNI electrònic amb certificat digital vigent i el tinguis posat al lector per fer la sol·licitud de col·legiació online.

NOTA: El navegador Google Chrome ja no admet els complements NPAPI, en conseqüència no és possible utilitzar aquest navegadors en l’inici electrònic de procediments ni en l’accés a traves de COFB.org.

 

Al ser una eina que funciona en forma d’applet de Java, ha de tenir instal·lada en l’ordinador la màquina virtual Java (Java Runtime Environment, JRE). Es recomana que la versió de Java sigui la més actual  (www.java.com).

 

Col·legiació presencial


Documentació necessària per a la col·legiació. Cal lliurar a la Secretaria del Col·legi:

» Títol original expedit per la Facultat de Farmàcia o, en cas de no tenir-lo, còpia del resguard

» Document Nacional d'Identitat (DNI) o NIE

» Una fotografia de mida carnet

» Dades bancàries (compte corrent)

» Certificat de baixa de col·legiació en cas de procedir d'un altre col·legi de farmacèutics.

 

Quotesconsultar les Quotes col·legials 2018 

 

» Els/les llicenciats/ades procedents d'altres col·legis de farmacèutics queden exempts d'aquest pagament, segons acord de la Comissió Permanent de la Junta de Govern de 12/12/2000.

» Els/les llicenciats/ades procedents d'altres països han d'aportar també les còpies del reconeixement de títol comunitari o de l'homologació del títol de llicenciat/ada, expedides per l'òrgan competent.

Cal presentar la documentació demanada qualsevol dia laborable, dins de l'horari del servei, indicant en cada cas la modalitat de col·legiació escollida i, si escau, la modalitat de l'exercici que es desenvolupa.

En el moment de la col·legiació caldrà abonar la quota d’alta mitjançant pagament amb targeta bancaria o posteriorment per transferència o ingrés bancari, condició indispensable per l’inici del tràmit de la col·legiació.

En tots els casos, caldrà satisfer també la part proporcional de la quota bàsica del trimestre en què s'efectuï la petició. A partir dels trimestres següents, l'import definitiu de la quota col·legial resultarà de sumar a la quota bàsica els imports de les quotes.


Precol·legiar-se


Tots els estudiants del grau de Farmàcia amb més de 210 crèdits superats i que encara no hagin obtingut el seu títol poden obtenir el carnet de precol·legiat del COFB i tenir accés a part dels seus serveis de manera totalment gratuïta. Més informació a l'apartat Estudiants.
 

Per a més informació:
Secretaria
De dilluns a dijous: 9:00 a 18:00 hores
Divendres fins 14:30 hores
Horari d'estiu (del 15 de juliol al 31 d'agost): de dilluns a divendres de 8:00 a 14:30 hores
secretaria@cofb.net
Tel. 93 244 07 11
Fax. 93 245 44 31

NOTA: El navegador Google Chrome ja no admet els complements NPAPI, en conseqüència no és possible utilitzar aquest navegadors en l’inici electrònic de procediments ni en l’accés a traves de COFB.org.

Al ser una eina que funciona en forma d’applet de Java, ha de tenir instal·lada en l’ordinador la màquina virtual Java (Java Runtime Environment, JRE). Es recomana que la versió de Java sigui la més actual  (www.java.com). 

 

 

Projecte “Tramitació online de serveis utilitzant el DNIe o el certificat d’atributs”, amb número d’expedient TSI-070100-2010-94 cofinançat per:

 Ministerio de Industria Turismo y CulturaAvanza2