Què és el certificat digital o la signatura electrònica?

Un certificat digital és un document digital que ens identifica en els tràmits que realitzem per Internet. Conté dades personals que ens identifiquen (nom i cognoms, DNI, mail, un número de sèrie únic, la data de caducitat, etc.). Donat que no podem estar presents en el moment d’accedir a informació en línia o bé per signar personalment, aquest document ens permet fer-ho a distància.

Entre l’individu i el servei que vol signar, hi ha l’entitat certificadora, que assegura legalment que les nostres dades del certificat ens identifiquen i són reals.

Autoritat de certificació (AC): Fa referència a l’entitat que genera els certificats i els firma amb la seva clau privada. Per exemple, el Ministeri d’Interior o l’empresa FirmaProfesional. Aquestes entitats son les que donen validesa legal als certificats digitals.

Autoritat de Registre (AR): són persones que treballen en entitats que tenen delegades per part de l’AC les tasques d’identificació i lliurament dels certificats. Aquest tràmit és obligatoriament presencial per poder identificar i validar les dades del sol•licitant. Per exemple les persones que emeten certificat en les Oficines d’expedició del DNI-e de la Direcció General de la POLICIA.

Perquè el certificat digital que tenim funcioni correctament ha de complir amb uns requisits molt estrictes de seguretat. Hem de pensar que amb aquest document podem, a banda de consultar documentació, fer tràmits administratius, enviar documentació encriptada o signar qualsevol tipus de tràmit. Té la mateixa validesa legal que una signatura manual original de la persona que representa.

El DNI-e, per exemple, conté a la vegada dos tipus de certificat, el d’autenticació (permet identificar-nos) i el de signatura (permet signar per a fer tràmits administratius per exemple). Per això molts cops s’utilitza indistintament el nom de Certificat digital o Signatura electrònica.
Així doncs, el certificat digital és el que ens permet certificar-nos de forma electrònica per a:

  • Identificar-nos davant tercers.
  • Signar documents electrònicament.
  • Evitar la suplantació de la identitat.
  • Protegir la confidencialitat de la informació transmesa.
  • Garantir la integritat de la comunicació entre les parts.

En altres càpsules podrem veure quines opcions pràctiques tenim a la nostra disposició en l’ús del certificat digital.