Les lleis d’administració electrònica i de signatura digital

Com és lògic, i en vista de la necessitat de protecció de les nostres dades, l’ús i condicions del certificat digital estan establerts legalment. Hi ha un seguit de drets i obligacions que cal tenir en compte.

   

Si volem consultar més àmpliament la legislació des del document del BOE, ho podem fer en aquest enllaç:

Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica (BOE)
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-23399

Informació del Ministeri d’Interior:
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_1034&id_menu=[39]