Com afegir excepcions al navegador

Si utilitzem el navegador Mozilla Firefox pot ser que quan accedim a l’adreça web que volem consultar, ens aparegui un missatge d’avís com el següent. Haurem d’aplicar una excepció perquè ens deixi visitar aquella adreça, confirmant que és prou segura.

Farem clic a "Añadir excepción...":

 

Farem clic a "Confirmar excepción de seguridad":

 

Ja podrem visitar la pàgina i realitzar el tràmit que desitgem:

 

   

Actualment s’està treballant en la integració del certificat digital en els mòbils, per tal de facilitar al màxim la realització de tràmits des del mòbil per part dels usuaris.