Enviament de les dades de la declaració de la renda i consulta de l’esborrany

Accedirem a aquesta URL d’internet de  l’Agència Tributaria amb el DNIe dins el lector:

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/_Componentes_/Tramites_destacados/Renta/Renta.shtml

Veurem la llista de tràmits que podem dur a terme des de la seu electrònica amb el DNIe: obtenció de les dades fiscals, esborrany de la declaració, programa PADRE de la renda, presentació electrònica de la renda, etc).

Dins de l'apartat Tramitación seleccionarem Servicio tramitación borrador/declaración (Renta WEB).


En la següent pantalla seleccionarem la primera opció Con certificado electrónico de identificación o DNI electrónico.

Seleccionarem el nostre certificat i acceptarem. Després haurem de posar el PIN del certificat i tornarem a acceptar.


Un cop a dins s’haurà de seguir les passes i si es presenta per aquesta via s’haurà de signar de forma telemàtica.