Consulta de les dades censals

Per tal de veure les dades censals personals, haurem de posar el DNIe dins el lector de targetes i accedir a la següent adreça d’internet:

https://sede.ine.gob.es/ss/Satellite?c=SETramite_C&cid=1254734728608&lang=es_ES&p=1254734719739&pagename=SedeElectronica%2FSELayout

Fem clic al menú Consultar la inscripción en el Censo Electoral:

 

 

En la següent pàgina farem clic a Consulta de inscripción en el censo electoral:

Ens demanarà que seleccionem el nostre certificat digital i que posem el nostre PIN, en tots dos casos farem clic sobre Aceptar:


Si fem clic sobre Consulta de inscripción en el censo electoral, podrem consultar les dades del nostre cens:

Aquest seria el model de fitxa que veuríem: