Accés a la BBS

Per accedir a la BBS hem d’entrar a la següent URL http://www.cofb.net i introduir el nostre usuari i clau habitual:

 

   

En la major part de consultes que realitzem a la BBS no caldrà que utilitzem el certificat digital, però en algunes ocasions per a fer tràmits o per a consultar informació només disponible per a titulars de farmàcia o persones autoritzades, serà necessari utilitzar el certificat digital per identificar-nos, per exemple per consultar les dades de facturació de la farmàcia.