NOTES DE PREMSA NOTES DE PREMSA

El COF de Barcelona inaugura una aula híbrida, que combina presencialitat i virtualitat per continuar oferint formació de qualitat en temps de COVID-19
 • La nova aula ofereix una experiència docent més pròxima a la d’una aula convencional, ja que la interacció dels professors amb els alumnes que estan connectats és més natural; la càmera del professor fa un seguiment automàtic d’aquest i la pissarra és digital i compartida amb tots els participants

 

 • Més enllà del pas endavant que suposa aquesta aula en temps de pandèmia, en el futur, quan les circumstàncies sanitàries permetin recuperar els aforaments habituals, l’aula híbrida permetrà que les formacions s’adaptin encara més a les necessitats i preferències dels col·legiats

 

Barcelona, 17 de febrer de 2021. El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) compta, des de principis de febrer, amb una nova aula híbrida, que permet combinar el seguiment de les activitats formatives en format presencial i virtual. Aquest nou espai permet que els alumnes connectats virtualment puguin interactuar i seguir la sessió en les mateixes condicions que si haguessin vingut presencialment al Col·legi.

Avantatges de la nova aula híbrida

Aquesta nova aula forma part de l’aposta del COFB per continuar potenciant la formació continuada de qualitat i l’actualització de continguts dels col·legiats en temps de pandèmia.

Més concretament, permet una interacció més natural dels professors amb els alumnes que estan connectats; els participants remots es projecten en una pantalla, la qual cosa és essencial per la seva atenció i participació; i l’experiència docent és més pròxima a la d’una aula convencional. D’altra banda, la càmera del professor es caracteritza pel seguiment automàtic d’aquest mentre es va movent per l’aula. Així mateix, hi ha una pantalla de ponents, convidats o professors que també estan en remot, i la pissarra és digital i compartida amb tots els participants.

Més enllà del pas endavant que suposa aquesta aula en temps de pandèmia, en el futur, quan les circumstàncies sanitàries permetin recuperar els aforaments habituals, l’aula híbrida permetrà que les formacions s’adaptin encara més a les necessitats i preferències dels col·legiats. A més, aquestes instal·lacions també estan a disposició d’aquells laboratoris que busquin qualitat i servei pels seus esdeveniments.

La importància de la formació continuada en època de pandèmia

Ja des de l’inici de la pandèmia Aina Surroca, actual secretària del COFB i responsable de la Comissió delegada de Formació Continuada, va mostrar el seu convenciment que “la crisi de la COVID-19 modificaria els hàbits de formació, en què la presencialitat deixarà de ser protagonista”, però que, malgrat això, “no canviaria les ganes dels farmacèutics de continuar formant-se i estar al dia”. Per tot plegat, segons Surroca, “la formació continuada es considera un pilar fonamental del desenvolupament professional i, actualment, es disposa d’eines i recursos innovadors -com seria el cas de la nova aula híbrida- que ens permeten oferir-la a uns nivells de qualitat òptims, aprofitant tot el potencial de les noves tecnologies i mantenint una mínima presencialitat (en format reduït i amb totes les mesures de seguretat)”. 

Quines modalitats contempla el programa formatiu 2020-2021?

El Programa de Formació Continuada 2020-2021, que ja es va fer adaptat al context de la COVID-19, impulsa més que mai l’oferta virtual, amb una major integració de les noves tecnologies, més interacció amb els ponents i continua oferint formacions per a tots els àmbits d’exercici de la professió. Actualment, les activitats s’estan impartint a través de quatre modalitats. 

En primer lloc, la modalitat presencial, amb grups reduïts i totes les mesures de prevenció necessàries, sempre que les autoritats sanitàries ho han permès (per exemple: les classes del Màster de Gestió de l’Oficina de Farmàcia). En segon lloc, la modalitat webinar en directe, en què l’activitat es desenvolupa a través de les aules virtuals del COFB; en tercer lloc, la modalitat online, que es desenvolupa a través de les plataformes d’aprenentatge que el COFB posa a disposició dels alumnes, com Àgora Sanitària o la pròpia del Col·legi. I, finalment, la doble modalitat (presencial o webinar), en què l’activitat es desenvolupa al COFB i, a la vegada, a través de les aules virtuals del Col·legi en directe. És aquesta última opció la que es veurà reforçada i farà un salt de qualitat amb la nova aula híbrida.


CatSalut i CCFC signen un conveni estratègic per fomentar el desplegament de l’atenció farmacèutica comunitària en el Sistema públic de Salut
 • El Conveni suposa un gran pas per la integració de la farmàcia, permetent que esdevingui un punt d’atenció comunitària més dins del sistema de salut. Aquesta integració es farà visible a tot el sistema sanitari i a la ciutadania mitjançant l’adopció de la marca “/Salut” per part de les farmàcies en els casos que es considerin adients

 

 • Els projectes en què es concretarà el conveni, caracteritzat pel model de coordinació entre diferents nivells assistencials, estan relacionats amb 3 grans àmbits: promoció de la salut i prevenció de la malaltia, l’accessibilitat i coordinació assistencial, i l’atenció i seguiment farmacoterapèutic

 

 • Donada la importància de garantir una atenció farmacèutica continuada i adequada al pacient al llarg de tot el procés terapèutic, s’ha decidit signar aquest nou conveni amb l’objectiu de reforçar, estructurar i establir mecanismes que afavoreixin aquesta continuïtat i la qualitat en l’atenció farmacèutica

 

Barcelona, 9 de febrer de 2021. El Servei Català de la Salut (CatSalut) i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC) han signat avui un conveni estratègic per desenvolupar projectes destinats a fomentar el desplegament de l’atenció farmacèutica en el marc del Sistema públic de Salut de Catalunya. Aquest conveni suposa un gran pas per la integració de la xarxa de farmàcies de Catalunya, permetent que esdevingui un punt d’atenció comunitària més dins del Sistema de Salut.  

L’atenció farmacèutica té potencial per augmentar de manera important el seu recorregut, sobretot, pel que fa a la seva cooperació i integració amb la resta de nivells assistencials. Això s’ha posat especialment de manifest en les iniciatives posades en marxa durant la COVID-19, en el marc de les quals l’accessibilitat i la capil·laritat de la xarxa d’oficines de farmàcies han refermat l’oportunitat d’avançar en la seva integració i consolidació com un element bàsic d’atenció sanitària de proximitat.

Alguns exemples d’aquestes iniciatives són la gestió del pla de medicació des de la farmàcia per evitar desplaçaments innecessaris a Centres d’Atenció Primària; el circuit per a l’entrega de proximitat de Medicaments Hospitalaris de Dispensació Ambulatòria (MHDA) a través de la farmàcia comunitària i quan la farmàcia hospitalària ho sol·licita; el projecte Jo DIC! –acrònim de Derivació, Integració i Conscienciació–, amb l’objectiu de promoure una vigilància epidemiològica integrada; o l’estratègia de cribratge pilot de la COVID-19 que es va realitzar a les farmàcies del districte de Les Corts, a Barcelona.

3 grans àmbits d’actuació

Els projectes en què es concreta el Conveni estan relacionats amb 3 grans àmbits d’actuació. En primer lloc, la promoció de la salut i prevenció de la malaltia; en segon lloc, l’accessibilitat i coordinació assistencial; en tercer lloc, l’atenció i seguiment farmacoterapèutic a pacients amb malalties cròniques.

Alguns d’aquests projectes que contempla el Conveni ja estan en marxa, com és el cas del Programa de primeres dispensacions, el Programa de cribratge de càncer de còlon i recte i el Programa d’educació sanitària sobre el bon ús dels medicaments. Així mateix, els que encara no ho estan, s’ha establert un sistema de priorització per anar-los desenvolupant progressivament, basat en aspectes operatius i de viabilitat, criteris assistencials, normatius i d’eines de sistemes d’informació.

Adopció de la marca “/Salut” per part de les farmàcies comunitàries

Atès que aquest Conveni suposa un avenç en la coordinació de les oficines de farmàcia com a part del Sistema públic de Salut de Catalunya, aquesta integració es farà visible a tot el sistema sanitari i a la ciutadania mitjançant l’adopció de la marca “/Salut” per part de les farmàcies, en els casos que es consideri adient.

Reforçar, estructurar i establir mecanismes per l’atenció farmacèutica continuada del pacient

Al 2010, es va aprovar el Concert d’Atenció Farmacèutica, signat entre el CatSalut i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya –actualment vigent–, que estableix el marc de col·laboració entre ambdues institucions i regula la forma i les condicions en què la població assistida pel Sistema Nacional de Salut obté l’atenció farmacèutica de les oficines de farmàcia.

El CatSalut i CCFC coincideixen en el fet que per garantir una bona atenció del pacient és necessària una bona coordinació dels diferents nivells assistencials, que afavoreixi la coherència i continuïtat del procés i que acompanyi el pacient de manera fluïda segons les seves necessitats. En aquest sentit, donada la importància de garantir una atenció farmacèutica continuada i adequada al pacient al llarg de tot el procés terapèutic, s’ha decidit signar aquest nou conveni amb l’objectiu de reforçar, estructurar i establir mecanismes que afavoreixin aquesta continuïtat i la qualitat en l’atenció farmacèutica.


El CCFC adverteix del risc que suposa per a la salut de les persones la proliferació de tests d’antígens sense garanties i demana a les autoritats sanitàries fer-los més accessibles en el marc d’un circuit regulat i segur
 • L’accés a tests d’antígens a través d’internet i espais no autoritzats, sense cap control, registre, garantia de seguretat o validació sanitària, generen una falsa sensació de seguretat entre la població i, per tant, un risc de salut pública
 • Es demana regular l’accés dels tests d’antígens sota criteris epidemiològics i de salut pública per detectar possibles casos positius asimptomàtics i tallar ràpidament les cadenes de contagi
 • La xarxa de farmàcies de Catalunya s’ofereix de nou al sistema sanitari per desplegar un circuit de realització i/o dispensació controlat de tests d’antígens. Els farmacèutics, com a professionals sanitaris, podrien contextualitzar el test, i garantir la qualitat  i traçabilitat dels mateixos

 

Barcelona, 2 de febrer de 2021. El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC) adverteix del risc que suposa per a la salut de les persones la proliferació de tests d’antígens a través d’internet i espais no autoritzats, sense cap control, registre, garantia de seguretat o validació sanitària. Davant aquesta situació, el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya demana a les autoritats sanitàries fer més accessibles els tests d'antígens com a eina de control i detecció de la COVID-19 en el marc d’un circuit regulat i segur. 

Tenint en compte les xifres actuals d’incidència de la COVID-19, des de la corporació farmacèutica es creu necessari regular i promoure l’ús dels tests d’antígens, tal com fan altres països. Actualment, la normativa estableix que els tests d’antígens han de realitzar-se per professionals sanitaris en els centres i establiments sanitaris de diagnòstic, no podent-se adquirir per internet ni ser dispensats al públic a les farmàcies. L’objectiu és que tots els agents implicats puguin col·laborar per realitzar aquestes proves, sota criteris epidemiològics i de salut pública que consideri l’Administració Sanitària i, d’aquesta manera, detectar possibles casos positius asimptomàtics i tallar ràpidament les cadenes de contagi, augmentant la freqüència de realització dels mateixos.

Així mateix, el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya recorda que els tests d’antígens són una prova més ràpida i econòmica que la PCR, però la sensibilitat és inferior. Partint d’aquesta premissa, pot ser una estratègia complementària a altres cribratges, però en cap cas un resultat negatiu en tests d’antígens pot eximir a l’usuari de prendre les mesures de prevenció davant la COVID-19 (distància, mans, mascareta).

Oferiment de la xarxa de farmàcies per desplegar un circuit validat, segur i amb registre de dispensació

La xarxa de farmàcies catalana s’ofereix de nou al sistema sanitari per desplegar un circuit de realització i/o dispensació de test d’antígens validat, segur, amb criteris racionals de necessitat, en un entorn d’assessorament professional i un registre en l’aplicació desenvolupada per l’Administració. Els farmacèutics, com a professionals sanitaris, disposen de formació i coneixement suficient per contextualitzar el test, informar de les circumstàncies sota les quals caldria realitzar-los i/o dispensar-los i garantir la qualitat i traçabilitat dels mateixos.

Un exemple de col·laboració dels farmacèutics amb les autoritats sanitàries ha estat el programa pilot de cribratge de la COVID-19 a les farmàcies de Les Corts de Barcelona amb proves PCR, impulsat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Des de mitjans de desembre i fins al 22 de gener, els ciutadans d’entre 30 i 59 anys, prèviament convidats a participar-hi a través d’una carta o SMS, podien anar a la farmàcia a recollir el kit d’automostra de saliva i, un cop a casa, es prenien la mostra i retornaven el kit a la farmàcia. Posteriorment s’enviava al laboratori i, a través de La Meva Salut, la persona que s’havia pres l’automostra rebia el resultat de la PCR, en un termini de 24 hores.  En aquests moments, està estudiant-se la possibilitat de desplegar aquest cribratge a la resta del territori.


Torna Farmactiva’t, la campanya del COF de Barcelona per promoure hàbits saludables entre els col·legiats
 • La iniciativa, que va quedar suspesa a conseqüència de la COVID-19, s'ha reinventat per a adaptar-se al context actual i ha posat a la disposició dels farmacèutics diferents recursos gratuïts relacionats amb l'activitat física, l'alimentació i la gestió emocional
 • Durant tres mesos, podran accedir a tots els continguts registrant-se en la plataforma web https://app.biwel.es

Barcelona, 1 de febrer de 2021. El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB), a través de la Comissió de Compromís Social (RSC), ha reprès la campanya Farmactiva’t amb l'objectiu promoure hàbits saludables entre els col·legiats. La iniciativa, que va quedar suspesa a conseqüència de la COVID-19, s'ha reinventat per a adaptar-se al context actual i ha posat a la disposició dels farmacèutics diferents recursos gratuïts relacionats amb l'activitat física, l'alimentació i la gestió emocional.

Gimnàs fet a mida a casa, receptes saludables i eines per gestionar les emocions

Els farmacèutics, durant tres mesos, podran accedir a tots els continguts registrant-se a la plataforma web https://app.biwel.es. Al seu torn, els recursos que tindran a la seva disposició estan relacionats amb tres grans àmbits.

En primer lloc, l'activitat física. Amb més de 300 vídeos, el col·legiat podrà crear a casa un gimnàs fet a mida, triant l'entrenament que més s'adeqüi a les seves preferències segons la mena d'exercici i el grau de dificultat.

En segon lloc, l'alimentació. A partir de més de 200 receptes, el farmacèutic podrà preparar el seu menú setmanal en el marc d'una alimentació saludable.

En tercer lloc, la gestió emocional. A través dels 50 vídeos de mindfulness i diferents articles, s'oferiran diferents eines per a gestionar les emocions i ajudar a l'autoconeixement.

Per què participar a Farmactiva’t?

En temps de COVID-19 patim restriccions en diferents àrees, com poden ser les interaccions socials i algunes pràctiques d'activitat física. Això també comporta que haguem de viure situacions que generen estrès addicional, tant en l'àmbit professional com en el personal. És per que això, Farmactiva’t es presenta com un recurs que el COFB posa a la disposició dels col·legiats per ajudar-los cuidar la seva salut i prevenir malalties mitjançant la incorporació i assimilació, en el seu dia a dia, de nous hàbits saludables, sobretot durant la crisi sanitària actual.


Més del 90% dels usuaris que s’han format amb Àgora de Nutrició i Salut recomanarien la realització dels seus cursos
 • Aquesta àrea formativa, impulsada pels Col·legis de Farmacèutics de Barcelona i Madrid– a través d'Àgora Sanitària- i Nestlé Health Science, ha comptat amb una mitjana de més de 400 inscrits en cadascuna de les formacions
 • En el marc de la COVID-19, ha proporcionat als farmacèutics recursos lligats a requeriments nutricionals durant la pandèmia. També s'han posat en marxa nous formats formatius, com el webinar i els casos pràctics de consell nutricional
 • La principal novetat del 2021 serà la posada en marxa d'una campanya per a la detecció i prevenció de la deterioració nutricional i funcional des de la farmàcia comunitària

Barcelona, 25 de gener de 2021. L'àrea formativa Àgora de Nutrició i Salut, impulsada pels Col·legis de Farmacèutics de Barcelona i Madrid -a través d'Àgora Sanitària- i Nestlé Health Science, tanca el 2020 amb una valoració molt positiva per part dels farmacèutics: puntuen amb una mitjana de 8,7 punts les formacions del portal i més del 90% recomanaria la realització dels cursos.

Es tracta d'una de les xifres més destacades d'aquest últim any, un 2020 en què, malgrat la crisi sanitària provocada per la COVID-19, les formacions “Control de pes en la farmàcia comunitària” (novetat del 2020), “Alimentació en l'adult” i “Disfàgia, intervenció farmacèutica i solucions” han comptat amb una mitjana de més de 400 inscrits. En totes elles, s'ha potenciat el paper de la farmàcia en el consell nutricional i en la valoració de l'estat nutricional, la recomanació d'exercici físic i de productes basats en l'evidència, així com la importància del coaching nutricional.

Recursos per a la farmàcia sobre requeriments nutricionals durant la pandèmia

En el marc de la COVID-19, s'ha proporcionat als més de 2.500 usuaris d'Àgora de Nutrició i Salut recursos lligats a requeriments nutricionals durant la pandèmia, enfocats tant a l'etapa del confinament, com a situacions concretes, com el sobrepès o la disfàgia. També s'han abordat específicament els problemes de deglució derivats de persones que han passat la malaltia, així com la relació entre alimentació i salut cerebral.

El webinar i els casos pràctics de consell nutricional, nous formats formatius del 2020

En aquest sentit, Àgora Sanitària i Nestlé Health Science han impulsat el webinar com a nou format formatiu, abordant temes com “Requeriments nutricionals del pacient postcovid”, amb més de 400 inscrits. En aquesta formació es va partir de la premissa que el suport nutricional és essencial durant l'hospitalització, però també en el procés de recuperació, clau per prevenir complicacions futures, una convalescència prolongada i aconseguir, per tant, la progressiva capacitació del pacient.

Un altre nou format introduït l’any 2020 han estat els casos pràctics de consell nutricional, on s'han tractat temes com la dieta restrictiva o la intolerància a la lactosa. En aquest últim any, també s'ha col·laborat amb experts de l'entorn farmacèutic i amb institucions, com l'Hospital Clínic de Barcelona o Barcelona Brain Health Initiative.

Campanya per a la promoció d’un envelliment saludable a la farmàcia comunitària, la principal novetat del 2021

Àgora de Nutrició i Salut presentarà el 2021 una campanya d'intervenció farmacèutica per a la promoció d'un envelliment saludable a partir del consell nutricional i de l’exercici físic, que, tal com es va anunciar en el seu llançament l’any 2019, serà l'eix central del tercer any de relació entre els Col·legis de Farmacèutics de Barcelona i Madrid i Nestlé Health Science. En el marc d'aquesta campanya, es persegueixen tres grans objectius:

 • Ajudar a millorar l'estat nutricional i de salut dels adults majors de 65 anys, a través de la intervenció del farmacèutic.
 •  Implementar un protocol de cribratge per a persones majors de 65 anys, a través d’eines de detecció precoç de la desnutrició i risc de sarcopènia en el context de la farmàcia comunitària que sigui factible i generalitzat
 • Formar el farmacèutic per a una correcta intervenció mitjançant l'educació sanitària, el consell alimentari, la recomanació nutricional si es precisa, així com la realització d'activitat física de forma personalitzada.

La presentació oficial d'aquesta campanya està prevista per al 4 de març de la mà de les vocalies d'Alimentació i Nutrició dels Col·legis de Farmacèutics de Madrid i Barcelona i amb la intervenció conjunta del Dr. Marco Inzitari, metge especialista en geriatria, director d'Atenció Intermèdia, Recerca i Docència del Parc Sanitari Pere Virgili (Barcelona) i president de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia, i Guillermo Bagaría, vocal d'Oficina de Farmàcia del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Tots aquells farmacèutics interessats a assistir a la conferència-presentació, que es retransmetrà via webinar, poden inscriure's des d’avui a www.agorasanitaria.com.

Així mateix, es continuarà donant suport a la formació en alimentació i nutrició de l'adult mitjançant noves edicions dels cursos sobre disfàgia, control de pes i alimentació saludable. Tal com s'ha fet durant tot aquest temps, aquests cursos es completaran amb bibliografies digerides, infografies sobre temes concrets, webinars i videoentrevistes amb experts i més casos pràctics de consell nutricional.

Sobre Àgora de Nutrició i Salut

El 2019 es va posar en marxa l'Àgora de Nutrició i Salut, impulsada pel COFB i COFM– a través d'Àgora Sanitària– i Nestlé Health Science, amb més de 2.500 alumnes registrats fins al moment. Aquesta àrea formativa, a més d'aportar formació en format de cursos, ofereix un conjunt de recursos en línia per a millorar i professionalitzar el consell farmacèutic en l'àmbit de la nutrició en adults i persones grans.

Sobre Nestlé Health Science

Nestlé Health Science –que té com a propòsit desenvolupar projectes pioners per a impulsar el valor de la nutrició oferint solucions nutricionals personalitzades en l'abordatge de problemes de salut- pretén donar resposta als reptes nutricionals del segle XXI, mantenint clarament la seva aposta per l’I+D.

Nestlé Health Science està a l'avantguarda de la nutrició terapèutica i desenvolupa solucions adaptades a les necessitats nutricionals específiques de les persones, sempre emparada en la millor evidència científica, i que posa a la disposició d'aquestes amb l'ajuda dels professionals sanitaris.