MEMÒRIA D'ACTIVITATS MEMÒRIA D'ACTIVITATS

MEMÒRIA DEL COFB

Espai on es recull la Memòria anual del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, així com l'històric d'anys anteriors. 

 

PRESSUPOSTOS

 

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS

 

QUOTES COL·LEGIALS

 

AUDITORIES DE COMPTES

 

INFORMACIÓ AGREGADA I ESTADÍSTICA SOBRE PROCEDIMENTS INFORMATIUS I SANCIONADORS