Què és el Col·legi?

 

El Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona (COFB) és la institució que representa els més de 8.000 farmacèutics que exerceixen la professió en els seus diversos àmbits: hospitals, oficines de farmàcia, atenció primària, indústria, salut pública, laboratoris d'ànalisis clíniques, investigació i docència... i posa al seu abast els serveis i activitats necessàries perquè puguin ampliar els seus coneixements, desenvolupar les seves capacitats professionals i contribuir de forma decisiva a millorar la salut de la població. L'excel·lència i l'ètica professional són els valors que guien les actuacions del Col·legi.

Presentació institucional del Col·legi "Amb esperit de servei"

Codi Deontològic Codi Deontològic

Entre les principals funcions dels col·legis professionals es troba la de vetllar pel Codi deontològic, garantint que l'exercici de la professió s'està duent a terme seguint els criteris ètics i de qualitat establerts en cada cas. A continuació podeu consultar la dels farmacèutics.

Estatuts Estatuts

Els actuals Estatuts del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona van ser aprovats el maig de 2008, adaptats als preceptes de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals.

Norma ISO 9001:2008 Norma ISO 9001:2008

 

  • Política de Qualitat COFB   
  • Certificat Norma ISO 9001:2008                     

 

El Col·legi renova la certificació de gestió de la qualitat

Octubre 2014.- El COFB ha superat novament l’auditoria externa que periòdicament realitza l’entitat certificadora Bureau Veritas. L’auditoria va revisar el sistema de gestió de la qualitat segons el que estableix la Norma ISO 9001:2008.


A més dels processos generals, l’abast de la certificació inclou la gestió i informació de medicaments i productes sanitaris (Centre d’Informació del Medicament), la tramitació de sol·licituds d’intervenció de la Comissió de Deontologia, la planificació i realització de les visites d’inspecció i/o assessorament a les oficines de farmàcia (Deontologia), la tramitació d’expedient d’alta, reingrés i baixa de col·legiació i la tramitació de nomenament de farmacèutic substitut i adjunt d’oficina de farmàcia (Secretaria).

El Col·legi està compromès amb la qualitat dels serveis que ofereix al seus col·legiats que incideix en els ciutadans, tal com recull el document “Política de qualitat”.