Deontologia Deontologia


Una de les funcions primordials dels col·legis professionals és vetllar pel correcte desenvolupament de la professió. La Junta de Govern del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona té delegada aquesta tasca en el Servei de Deontologia.

A través d'aquesta secció qualsevol ciutadà pot fer arribar al Servei de Deontologia qualsevol consulta o comunicació i, també, les possibles queixes, reclamacions  i denúncies que l'actuació d'algun dels nostres col·legiats hagi pogut originar.

El Servei de Deontologia respondrà al ciutadà i, en el seu cas, iniciarà les actuacions pertinents orientades a resoldre la situació exposada.

Per iniciar el tràmit, cal fer arribar el formulari corresponent que podrà tenir la consideració de:

- Queixa, reclamació o denúncia (Decret 121/2013 del 26 de febrer): referida a l'actuació professional d'algun dels nostres col·legiats. En aquest cas, si presenteu la sol·licitud per via telemàtica, cal que accediu amb certificat digital o DNI electrònic, ja que la inequívoca identificació de la persona que presenta la sol·licitud és un requisit indispensable per a la seva tramitació. També podeu descarregar el formulari aquí i enviar-lo per correu postal (c/Girona 64-66, 08009 Barcelona).

- Consulta: en aquest cas, tot i que és recomanable, no és preceptiu l'accés amb certificat digital o DNI electrònic. Podeu enviar qualsevol consulta que estigui relacionada amb la professió farmacèutica.
 

- Comunicació: aquest tipus de sol·licitud implica que el remitent no espera una resposta, simplement creu convenient que, en aquest cas, el Col·legi de Farmacèutics conegui uns fets determinats, una opinió, una notícia, etc.

Per a més informació, podeu contactar a través del telèfon 93 244 07 10 o per correu electrònic deontologia@cofb.cat

NOTA: El navegador Google Chrome ja no admet els complements NPAPI, en conseqüència no és possible utilitzar aquest navegadors en l’inici electrònic de procediments ni en l’accés a traves de COFB.org.

Al ser una eina que funciona en forma d’applet de Java, ha de tenir instal·lada en l’ordinador la màquina virtual Java (Java Runtime Environment, JRE). Es recomana que la versió de Java sigui la més actual  (www.java.com). 

 

 

Projecte “Tramitació online de serveis utilitzant el DNIe o el certificat d’atributs”, amb número d’expedient TSI-070100-2010-94 cofinançat per:

 Ministerio de Industria Turismo y CulturaAvanza2  

 
Enllaços d'interès Enllaços d'interès