Bonificació de cursos Bonificació de cursos


El Sistema de Formación Profesional para el Empleo està dissenyat per millorar i actualitzar la qualificació professional i la competitivitat dels treballadors. Totes les empreses tenen dret a una ajuda econòmica per a formació, ajuda que es fa efectiva de manera molt senzilla: amb bonificacions a les cotitzacions de la Seguretat Social. La bonificació mínima és de 420 euros i augmenta en funció del volum de l’empresa.

L’empresa pot decidir quina formació necessita, quan fer-la o amb qui la vol fer i gestionar-la ella mateixa o buscar la col·laboració d’una entitat externa que organitzi cursos per a un conjunt d’empreses i delegar-hi tots els tràmits.

L’any 2006, el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona es constituí en entitat organitzadora i des d’aleshores, de forma gratuïta, s’encarrega de fer els tràmits per recuperar el crèdit anual de les empreses que participen en els cursos que organitza i que figuren en el programa amb la denominació BONIFICABLE perquè s’ajusten a les condicions que marca el Sistema de Formación Profesional para el Empleo.

El mes de març del 2015, hi ha hagut una reforma significativa en la legislació que regula la formació bonificada i totes les empreses hauran de tenir en compte els següents punts:

El càlcul del crèdit formatiu anual per les empreses no ha canviat, el crèdit mínim continua sent de 420€, però ha canviat la manera de bonificar-ho en els cursos, ara s’apliquen els mòduls econòmics en totes les formacions i a totes les empreses independentment del número de treballadors que tinguin.

Mòduls econòmics

MODALITAT D’IMPARTICIÓ

NIVELL DE FORMACIÓ

Nivell Bàsic

Nivell mitjà/superior

Presencial

9 euros/hora lectiva

13 euros/hora lectiva

A distància (deixarà de bonificar-se a 01/01/2016)

5,5 euros/hora lectiva

Teleformació, on line

7,5 euros/hora lectiva

Mixta

S’aplicaran els mòduls econòmics en funció de les hores de formació presencial i on line que tingui l’acció formativa

 

Per tant, no es podrà bonificar la totalitat de la matrícula, però les empreses hauran de garantir la gratuïtat de la formació als seus treballadors.

Ex:
Curs presencial de 10 hores que val 200€ i participa un treballador de l’empresa, la bonificació màxima serà de 130€ (10 hores* 13€/hora* 1 treballador)

Curs on line de 12 hores que val 150€ i participa un treballador de l’empresa, la bonificació màxima serà de 90€ (12 hores * 7,5€/hora* 1 treballador)

Per gaudir d’aquesta bonificació per a formació, 15 dies hàbils abans que comenci el curs al qual voleu inscriure algun empleat, s'ha de presentar al Col·legi la següent documentació. 

 
1. Adhesió al “Contrato de encomienda de organización”, signat i segellat pel titular o representant legal de l’empresa. És molt important enviar aquesta documentació original i per duplicat al Col·legi.  

2. Formulari amb les dades dels assistents (totes les dades demanades apareixen al full de salari del treballador).   

3. Contrato de encomienda de organización”. Aquest document l’heu de llegir per signar l’adhesió.  


Els documents han d’estar emplenats, signats i segellats pel titular o representant legal de l’empresa.

És molt important recordar que:

Una vegada s’hagi presentat aquesta documentació al Col·legi, per als propers cursos bonificables només caldrà presentar, 15 dies hàbils abans del començament del curs el formulari amb les dades dels assistents.

En el cas que l’empresa tingui representació legal dels treballadors (comitè d’empresa, delegat de personal), aquesta té obligació d’anunciar per escrit als representants legals dels treballadors la realització del curs 15 dies abans del començament.

Només poden bonificar-se els costos dels cursos corresponents als alumnes que cotitzen en RÈGIM GENERAL (els autònoms n’estan exclosos).

Si voleu aclarir algun dubte o algun punt que no queda prou explícit, poseu-vos en contacte amb el Departament de Formació i Desenvolupament Professional trucant al telèfon 93 2440713 o escrivint a l’adreça electrònica cpineda@cofb.net